Xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới là rất cần thiết

Việc xác định các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới là cơ sở quan trọng để cán bộ, đảng viên tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện; là căn cứ để đánh giá cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời, là yêu cầu có tính tất yếu trong bảo vệ, phát triển Đảng và chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa...

Sáng 19/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia về xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đại diện các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; một số trường đại học, học viện, cơ quan báo chí, nhà xuất bản; các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong lĩnh vực xây dựng Đảng, chính trị, triết học...

Xây dựng đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên là vấn đề rất hệ trọng

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, xây dựng Đảng về đạo đức và xây dựng đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên là vấn đề rất hệ trọng, một trong 10 nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và là một trong những nội dung căn cốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội thảo.

Thấm nhuần sâu sắc những chỉ dẫn có giá trị to lớn và quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong hơn 93 năm lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn quan tâm, chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; là yêu cầu quan trọng, cấp thiết trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”, là tổ chức của những người ưu tú, có bản lĩnh chính trị vững vàng; đủ năng lực và uy tín để lãnh đạo nhân dân, xứng đáng với trọng trách được nhân dân giao phó.

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, cũng cần nhìn thẳng vào sự thật rằng: vẫn còn có một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả ở cấp cao, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gây bất bình, lo lắng, suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thực tiễn cho thấy, khi người cán bộ, đảng viên không thường xuyên học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất sẽ dần đánh mất mình, đánh mất “nền tảng gốc” là đạo đức cách mạng, dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị; và đó là một bước ngắn, hết sức nguy hiểm dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Nhiều trường hợp cán bộ bị kỷ luật Đảng và xử lý trước pháp luật thời gian qua có nguyên nhân gốc rễ là không chú ý giữ gìn đạo đức cách mạng, đã vi phạm Điều lệ Đảng, Quy định về những điều đảng viên không được làm, vì danh lợi cá nhân mà bất chấp kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước.

Theo GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, trong bối cảnh thế giới thay đổi nhanh chưa từng thấy, có nhiều bất định, bất ổn, đột biến và rủi ro khó lường; các thế lực xấu, thù địch, phản động lợi dụng việc một số cán bộ, đảng viên vi phạm, bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự để đẩy mạnh bôi xấu, xuyên tạc, tiếp tục chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta, chúng ta càng ý thức được tầm quan trọng của việc xây dựng Đảng về đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, đạo đức cách mạng, có năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc Đổi mới.

Gần đây, Đảng ta đã có nhiều chủ trương quyết sách rất quan trọng cùng với các biện pháp xử lý nghiêm khắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tình trạng tham nhũng, tiêu cực lãng phí, các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã xác định xây dựng Đảng về đạo đức là một trong bốn nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng toàn diện, đồng bộ cùng với xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong thời gian qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định mới để đẩy mạnh xây dựng Đảng về đạo đức, trong đó, tập trung vào phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, trong 3 nhiệm kỳ liên tiếp gần đây, Đảng ta đã có những chủ trương, quyết sách rất quan trọng cùng với các biện pháp xử lý nghiêm khắc, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tình trạng tham nhũng, tiêu cực, các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Giải pháp, kiến nghị xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

16 ý kiến tham luận trực tiếp cùng 78 tham luận gửi đến Hội thảo đã tập trung thảo luận, làm rõ cơ sở khoa học của việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng đối với cán bộ, đảng viên, trong đó phải dựa trên học thuyết Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức vô sản, đạo đức xã hội chủ nghĩa, đạo đức cách mạng; các quan điểm, chủ trương của Đảng về tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; quan điểm của Đảng về xây dựng Đảng về đạo đức; quy định của Đảng về về nêu gương và những điều đảng viên không được làm; quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn, chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức và những việc cán bộ, công chức không được làm;…

Về các căn cứ thực tiễn, các đại biểu, nhà khoa học đã đi sâu làm sáng rõ những kinh nghiệm về giáo dục, rèn luyện, giữ gìn đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong các thời kỳ cách mạng trước đây; thực tiễn vận dụng, cụ thể hóa quan điểm của Đảng về chuẩn mực đạo đức cách mạng trong xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở các ban, bộ, ngành, địa phương. Cùng với đó là thực trạng đạo đức của cán bộ, đảng viên, bao gồm cả mặt tích cực và những hạn chế, tiêu cực; thực tế việc giáo dục, bồi dưỡng, quản lý, xử lý vi phạm về đạo đức của cán bộ, đảng viên; truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; bối cảnh, điều kiện và những yêu cầu mới đặt ra đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên.

Đề xuất ý kiến xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, tham luận của nhiều đại biểu, nhà khoa học nhấn mạnh: chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới phải được xây dựng trên cơ sở vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức của người cộng sản, người cách mạng; có sự kế thừa những chuẩn mực đạo đức cách mạng đã được xác định trong các văn kiện của Đảng và được sàng lọc, kiểm chứng, còn phù hợp trong giai đoạn hiện nay; đồng thời có sự tiếp thu, bổ sung những giá trị đạo đức mới, phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng của giai đoạn mới...

Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá, các ý kiến phát biểu và các bài tham luận đã thể hiện tâm huyết, tinh thần khoa học và trách nhiệm cao của các các chuyên gia, nhà khoa học.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Hội thảo.

Các tham luận đã tập trung làm rõ ý nghĩa, sự cần thiết phải xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, khẳng định đây là một chủ trương đúng đắn, cấp thiết nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn trong hoạt động lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Các tham luận đều đi đến thống nhất, khẳng định rõ cần xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên để thống nhất nhận thức trong toàn Đảng về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên; làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu dưỡng, rèn luyện, tự điều chỉnh hành vi ứng xử. Đồng thời, góp phần xây dựng Đảng về đạo đức; đóng góp vào việc xác định tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên và những điều đảng viên không được làm; cung cấp cơ sở để thực hiện đổi mới công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng…

“Vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tiến hành cuộc thăm dò dư luận xã hội sâu rộng về vấn đề này. Tuyệt đại đa số (hơn 95%) những người được hỏi đều nhấn mạnh: xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới là rất cần thiết, rất quan trọng. Điều này cho thấy mong muốn, nhu cầu của cán bộ, đảng viên ở các cấp, vùng, miền và nhu cầu của nhân dân về vấn đề này là rất lớn”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho hay.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, các phân tích, luận giải đã tập trung làm rõ, hệ thống hóa các chuẩn mực đạo đức cách mạng; trong đó, nhiều ý kiến phát biểu, bài tham luận chú trọng xác định các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo các phạm trù đạo đức kết hợp với các chuẩn mực theo các mối quan hệ cơ bản của cán bộ, đảng viên.

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu, các bài tham luận tại Hội thảo, đồng chí khái quát nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới là: tận trung với Đảng, tận hiếu với dân; bản lĩnh, kiên định, sáng tạo, tự cường; tận tụy với việc, nhân nghĩa với người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tự trọng, danh dự, đoàn kết, kỷ cương; trách nhiệm, nêu gương, tự soi, tự sửa; tu dưỡng, học tập, phấn đấu suốt đời;...

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên lề Hội thảo.

Trên cơ sở kết quả Hội thảo và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong phát biểu kết luận Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ sớm hoàn thiện, thống nhất các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trên tinh thần ngắn gọn, rõ, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định./.