Hướng dẫn Báo chí tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tại Hướng dẫn số 148- HD/BTGTW về hướng dẫn báo chí tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý, việc triển khai tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) là nhiệm vụ chính trị quan trọng của mỗi cơ quan báo chí; đề nghị các cơ quan báo chí nghiêm túc thực hiện, bảo đảm hiệu quả, chất lượng.