Vai trò của công tác tuyên truyền miệng trong phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Sơn La

Từ một tỉnh miền núi khó khăn, trong những năm qua Sơn La ngày càng phát triển năng động. Đây là kết quả nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân, trong đó có một phần đóng góp tích cực của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở.