Công tác dư luận xã hội phải bám sát thực tiễn

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Chỉ có nắm bắt kịp thời, đầy đủ và chính xác tâm tư, ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, mới có thể đề ra được các chủ trương, quyết sách hợp lòng dân, thúc đẩy sự phát triển mọi mặt trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước.