Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, văn kiện của Đảng

Thời gian qua, ngành Tuyên giáo cả nước đã tham mưu triển khai linh hoạt, sáng tạo công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết, văn kiện của Đảng, đặc biệt đã ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tuyên truyền, quán triệt, tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu các nghị quyết của Trung ương và cấp ủy các cấp…