TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

  I. Chức năng

  Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Ban về công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng trong cả nước; cung cấp thông tin; biên soạn, phát hành các Bản tin: Thông tin Công tác tuyên giáo, Thông tin Báo cáo viên và Thông báo nội bộ (Thông tin sinh hoạt chi bộ); tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo; quản lý, vận hành App Thông tin tuyên giáo và Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên.

  II. Nhiệm vụ

  1. Nghiên cứu, tham mưu về công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng

  - Nghiên cứu, tham mưu Lãnh đạo Ban về chủ trương, quan điểm, chính sách, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng, việc cụ thể hoá Cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về lĩnh vực tuyên truyền miệng; tham gia ý kiến với các cơ quan nhà nước trong việc thể chế hóa và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Đảng về lĩnh vực này. Chủ trì, phối hợp tham mưu, giúp Lãnh đạo Ban về nghiên cứu, phát triển lý luận, tổ chức tổng kết thực tiễn, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng các đề án, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định thuộc lĩnh vực tuyên truyền miệng.

  - Tham mưu, giúp lãnh đạo Ban hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Đảng về lĩnh vực tuyên truyền miệng đối với các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Tham gia tuyên truyền chủ trương, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước thuộc lĩnh vực tuyên truyền miệng.

  - Chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị liên quan trong Ban hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên các cấp của Đảng; trực tiếp quản lý đội ngũ Báo cáo viên Trung ương.

  - Nghiên cứu, phối hợp tham mưu, giúp Lãnh đạo Ban xây dựng nội dung chương trình, kế hoạch, tổ chức Hội nghị Báo cáo viên định kỳ hằng tháng (hoặc đột xuất) để cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, hướng dẫn kiểm tra, giám sát nội dung tuyên truyền miệng cho đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên của Đảng.

  - Chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị liên quan, tham mưu, giúp Lãnh đạo Ban tổ chức nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội thông qua hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên của Đảng, nghiên cứu, phối hợp tham mưu, giúp Lãnh đạo Ban tổng hợp, phân tích những âm mưu, thủ đoạn và các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; đề xuất các đối sách, biện pháp chỉ đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm, luận điệu, thông tin sai trái, xuyên tạc; đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trong nội bộ.

  - Đề xuất, giúp Lãnh đạo Ban phối hợp tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát những nội dung thuộc lĩnh vực được giao của Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo.

  2. Tham mưu về công tác, tổ chức biên soạn, phát hành các ấn phẩm

  - Nghiên cứu tham mưu, giúp Lãnh đạo Ban tổ chức biên soạn, phát hành Bản tin Thông tin Báo cáo viên định kỳ hằng tháng để cung cấp thông tin, định hướng chính trị, tư tưởng về công tác tuyên truyền miệng phục vụ các cấp ủy, tổ chức đảng, Báo cáo viên, Tuyên truyền viên và cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng.

  - Nghiên cứu tham mưu, giúp Lãnh đạo Ban tổ chức biên soạn, phát hành Bản tin Thông báo nội bộ (Thông tin sinh hoạt chi bộ) định kỳ hằng tháng để cung cấp thông tin, định hướng chính trị, tư tưởng về các vấn đề thời sự trong nước và thế giới, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phục vụ sinh hoạt chi bộ đảng và đảng viên.

  - Nghiên cứu tham mưu, giúp Lãnh đạo Ban tổ chức biên soạn, phát hành Bản tin Thông tin công tác tuyên giáo định kỳ 02 số/tháng (hoặc đột xuất) để chỉ đạo thông tin, truyên truyền, định hướng chính trị, tư tưởng và dư luận xã hội về các vấn đề thời sự trong nước và thế giới, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội.

  3. Phối hợp, trao đổi thông tin và hoạt động nghiệp vụ với trung tâm thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương theo chức năng nhiệm vụ. Cung cấp thông tin thời sự, chính sách cho cán bộ hưu trí của Ban và cán bộ trung cấp, cao cấp các cơ quan Trung ương đã nghỉ hưu theo sự phân công của Lãnh đạo Ban.

  4. Tham mưu về công tác bồi dưỡng nghiệp vụ

  - Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ, các vụ, đơn vị liên quan tham mưu Lãnh đạo Ban tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp theo kế hoạch Lãnh đạo Ban phê duyệt.

  - Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức - Cán bộ, các vụ, đơn vị liên quan tham mưu giúp Lãnh đạo Ban tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng cho đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên các cấp của Đảng.

  5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công

  Mới bổ sung thêm 2 nhiệm vụ:
  - Quản lý, vận hành App Thông tin tuyên giáo
  - Quản lý, vận hành Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên

  III. Tổ chức, bộ máy

  Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo là đơn vị sự nghiệp có thu; có tài khoản và con dấu riêng.

  Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo có Giám đốc, các Phó Giám đốc, các trưởng phòng, phó trưởng phòng và một số chuyên viên, viên chức.

  Trung tâm có 02 phòng: Phòng Báo cáo viên và Phòng Thông tin tư liệu.

  Biên chế của Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo được Ban Tuyên giáo Trung ương quyết định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, cơ cấu tổ chức của Trung tâm; ngoài số biên chế theo quy định, Trung tâm được sử dụng chế độ cộng tác viên khi được Lãnh đạo Ban phê duyệt.

  * Ban Giám đốc:

  - Giám đốc: Đỗ Phương Thảo

  - Phó Giám đốc: Phạm Hoàng Tinh

  - Phó Giám đốc: Đào Thanh Quyên

  * Phòng Báo cáo viên

  Trưởng phòng: Văn Tiến Bằng

  Điện thoại: 080.45417

  * Phòng Thông tin tư liệu

  Phó Trưởng phòng: Lương Thị Bích Hường

  Phó Trưởng phòng: Đào Đình Hùng

  Điện thoại: 080.43114

  IV. Trụ sở

  - Trụ sở cơ quan: Số 2B, Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội.

  - Điện thoại: 080.45417

  - E-mail: phongbaocaovientw@gmail.com