TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

  I. Chức năng

  Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo là đơn vị tham mưu, giúp việc của Lãnh đạo Ban trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng.

  II. Nhiệm vụ

  1. Chủ trì, tham mưu, giúp việc Lãnh đạo Ban

  a) Chủ trương, đường lối, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền miệng; tham gia ý kiến với các cơ quan nhà nước trong việc thể chế hóa và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền miệng. Nghiên cứu, phát triển lý luận, tổ chức tổng kết thực tiễn, xây dựng các đề tài, đề án, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định trong lĩnh vực tuyên truyền miệng.

  b) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền miệng đối với các tỉnh ủy, thành ủy, ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Tham gia tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng.

  c) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên của Đảng. Trực tiếp quản lý đội ngũ báo cáo viên Trung ương.

  d) Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch, tổ chức hội nghị Báo cáo viên Trung ương định kỳ hằng tháng (hoặc đột xuất) để cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng.

  đ) Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát những nội dung thuộc lĩnh vực tuyên truyền miệng.

  e) Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng; tìm hiểu, học tập, nghiên cứu, tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các bản tin và Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên.

  f) Biên soạn, phát hành các ấn phẩm phục vụ công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên: Thông tin báo cáo viên, Thông tin sinh hoạt chi bộ, Thông tin công tác tuyên giáo và vận hành ứng dụng Thông tin Tuyên giáo trên điện thoại di động, Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên.

  g) Giúp Lãnh đạo Ban các hoạt động tuyên truyền phục vụ đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cung cấp thông tin thời sự cho các cơ quan, đơn vị.

  2. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công

  III. Tổ chức, bộ máy

  Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo là đơn vị sự nghiệp công do ngân sách Đảng bảo đảm chi thường xuyên; có tài khoản và con dấu riêng.

  Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo có Giám đốc, các Phó Giám đốc, các Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và một số chuyên viên.

  Trung tâm có 02 phòng: Phòng Báo cáo viên và Phòng Thông tin tư liệu.

  Biên chế của Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo được Ban Tuyên giáo Trung ương quyết định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm, tổ chức bộ máy của Trung tâm. Ngoài biên chế theo quy định, Trung tâm được sử dụng chế độ cộng tác viên, chế độ hợp đồng khi được Lãnh đạo Ban phê duyệt.

  * Ban Giám đốc:

  - Giám đốc: Đỗ Phương Thảo

  - Phó Giám đốc: Phạm Hoàng Tinh

  - Phó Giám đốc: Đào Thanh Quyên

  - Phó Giám đốc: Văn Tiến Bằng

  * Phòng Báo cáo viên

  Điện thoại: 080.45417

  * Phòng Thông tin tư liệu

  Điện thoại: 080.43114

  IV. Trụ sở

  - Trụ sở cơ quan: Số 2B, Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội.

  - Điện thoại: 080.45417

  - E-mail: phongbaocaovientw@gmail.com