Đắk Lắk: Nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Thời gian qua, việc tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh và bền vững.

Sáng 18/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về việc “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” và trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí đợt I (2021 - 2023).

Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk trao Bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, nhận thức về vị trí, vai trò của công tác nghiên cứu, học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng được nâng lên. Việc tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới đã góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh và bền vững. Kinh tế có mức tăng trưởng khá, cơ cấu có bước chuyển dịch tích cực, thích ứng dần với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị kết hợp với đổi mới nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được tập trung chỉ đạo thường xuyên, liên tục và đạt kết quả tích cực. Đến năm 2023, toàn tỉnh có 710 cán bộ có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; 1.466 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Trong khuôn khổ Hội nghị còn diễn ra lễ trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; trao tặng bằng khen của Tỉnh ủy Đắk Lắk cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW cùng các tác giả có giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 1 (2021-2023).

Đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 23-CT/TW và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về lý luận chính trị; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo phương châm cơ bản, hệ thống, thực tiễn và hiện đại, phù hợp; đổi mới về nội dung, phương pháp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị; nắm chắc tình hình, chủ động cung cấp thông tin và định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, được dư luận quan tâm; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực học tập, nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./.