Bà Rịa - Vũng Tàu: Tiếp tục nỗ lực sáng tác nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao

Đội ngũ văn nghệ sỹ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, sáng tác nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, vừa có tác dụng định hướng, vừa đáp ứng nhu cầu văn hóa - tinh thần ngày càng cao của Nhân dân.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu nhấn mạnh yêu cầu nêu trên tại Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2028 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, tổ chức ngày 16/5.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, văn học, nghệ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có những bước phát triển toàn diện và mạnh mẽ.

Với dòng mạch chính là “chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, gắn bó với dân tộc”, nền văn học, nghệ thuật của tỉnh đã có nhiều tác phẩm nổi bật, phản ánh những nỗ lực và thành tựu của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phản bác quan điểm, luận điệu sai trái, độc hại của các thế lực thù địch. Bên cạnh việc thể hiện những đề tài lịch sử, chiến tranh, cách mạng và cuộc sống của người dân, các văn nghệ sĩ cũng cố gắng phát hiện, khẳng định nhân tố mới, lên án cái xấu, cái ác, sự biến chất, thoái hóa về nhân cách, đạo đức, lối sống trong một bộ phận xã hội.

Đội ngũ văn nghệ sĩ được chăm lo, phát hiện, bồi dưỡng; được tôn trọng, bảo đảm quyền tự do sáng tác, tạo điều kiện phát huy tài năng. Nhằm biểu dương, động viên, khích lệ các tác giả không ngừng sáng tạo các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành văn hóa phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét và đề xuất trao Giải thưởng Văn học, nghệ thuật tỉnh lần II (2004 - 2009) với 49 giải thưởng và lần III (2009 - 2014) với 57 giải thưởng…

Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu.

Để tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị đội ngũ văn nghệ sĩ cần nắm vững chủ trương, quan điểm, định hướng của Đảng về văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; kiên quyết ngăn chặn các khuynh hướng nghệ thuật phản dân tộc, các biểu hiện của “diễn biến hòa bình” trên mặt trận văn học, nghệ thuật. Cùng với đó, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, sáng tác nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “xây dựng nền văn học, nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng nhân cách con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng về chân, thiện, mỹ của các tầng lớp nhân dân”.

Dịp này, Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã trao Bằng khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2028 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”./.