#Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên

Tiếp tục tuyên truyền tích cực về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Trung Quốc
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng vừa tổ chức Hội nghị Báo cáo viên thường kỳ tháng 9/2022 với các nội dung: Tình hình Trung Quốc và quan hệ Việt Nam - Trung Quốc thời gian gần đây, phương hướng phát triển quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong thời gian tới; Kết quả 10 năm xây dựng và phát triển thành phố Cao Bằng; Kết quả nổi bật của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian gần đây, nhiệm vụ trong thời gian tới.
Nâng cao hiệu quả tuyên truyền miệng về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Đây là một trong những vấn đề được tập trung thảo luận tại Hội thảo “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng góp phần đưa chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHTN) vào cuộc sống” được tổ chức tại tỉnh Lạng Sơn, sáng 23/9.
Ninh Bình: Tiếp tục tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tại Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 9/2022, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình yêu cầu các Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tăng cường đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Hòa Bình: Công tác tuyên truyền miệng góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến gần với nhân dân
Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư (Khoá X) về “tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, nhận thức của cấp uỷ các cấp tỉnh Hoà Bình về vị trí, vai trò của đội ngũ Báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng đã không ngừng nâng lên.