Xây dựng hệ giá trị gia đình Thủ đô và chuẩn mực người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Xây dựng hệ giá trị gia đình và chuẩn mực người Hà Nội thanh lịch, văn minh được coi là một trong những giá trị cốt lõi của phát triển văn hóa Thủ đô thời kỳ mới…

Ngày 23/01, Ban Chỉ đạo Chương trình số 06-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021 - 2025" tổ chức Hội nghị tọa đàm "Xây dựng hệ giá trị gia đình Thủ đô và chuẩn mực người Hà Nội thanh lịch, văn minh - Thực trạng và giải pháp".

Quang cảnh Hội nghị tọa đàm.

Hội nghị tọa đàm “Xây dựng hệ giá trị gia đình Thủ đô và chuẩn mực người Hà Nội thanh lịch, văn minh - Thực trạng và giải pháp” được tổ chức là giải pháp quan trọng, nhằm huy động sự tham gia của các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý văn hóa trao đổi, nghiên cứu, hướng đến xác định hệ giá trị gia đình Thủ đô và chuẩn mực người Hà Nội thanh lịch, văn minh; xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam nói chung, người Hà Nội nói riêng, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Thủ đô và đất nước.

Hội nghị tọa đàm phiên thứ nhất được tổ chức ngày 23/10/2023, đã làm rõ thực trạng - bức tranh tổng thể của việc xây dựng gia đình Thủ đô và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, đã chỉ rõ những ưu điểm, những kết quả triển khai thực hiện của các cấp ủy, chính quyền, đồng thời cũng đã nêu được những vấn đề tồn tại, hạn chế, những khó khăn thách thức và cũng đề xuất một số nhiệm vụ giải pháp để thực hiện trong hiệu quả thời gian tới.

Trên cơ sở phát huy kết quả của Hội nghị phiên thứ nhất, các đại biểu tiếp tục mục tiêu tập trung nhận diện hệ giá trị gia đình Thủ đô và chuẩn mực người Hà Nội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế để đáp ứng yêu cầu xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, thanh lịch, hiện đại, hội nhập. Trên cơ sở đó xác định các nhiệm vụ, giải pháp để phát huy vai trò của các cấp chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn Thủ đô, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quan trọng này…

Các đại biểu cũng thống nhất khẳng định: Phát triển văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, trong đó, nhiệm vụ xây dựng hệ giá trị gia đình và chuẩn mực người Hà Nội thanh lịch, văn minh được coi là một trong những giá trị cốt lõi của phát triển văn hóa Thủ đô thời kỳ mới.

GS.TS Phùng Hữu Phú phát biểu kết luận Hội nghị Tọa đàm.

Kết luận Hội nghị Tọa đàm, GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, chăm lo xây dựng, phát triển con người Hà Nội cần đặc biệt quan tâm đến 3 đối tượng: Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở có tâm, có tầm, biết trọng văn hóa và thật sự là những tấm gương văn hóa; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, sáng tạo văn hóa có đức, có tài, đáp ứng yêu được yêu cầu xây dựng, phát huy giá trị tinh hoa, nhân bản, khai sáng của văn hóa Hà Nội; xây dựng thế hệ trẻ thật sự trở thành những chủ nhân của Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại...