Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức là vấn đề có tính cấp thiết, quan trọng

Trong bối cảnh đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, việc đẩy mạnh xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức càng có tính cấp thiết, quan trọng để Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh, trọn vẹn tấm lòng thủy chung vì dân tộc, vì Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh nội dung trên trong phát biểu chỉ đạo Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong giai đoạn mới". Hội thảo do Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh uỷ Ninh Bình phối hợp tổ chức ngày 13/10.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

Qua 81 bài tham luận được tổng hợp trong kỷ yếu Hội thảo và 16 ý kiến phát biểu tại hội trường, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, đó không chỉ là sự tâm huyết mà cao hơn hết, đó là tinh thần trách nhiệm với Đảng và sự nghiệp xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ với quyết tâm và khát vọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Qua đó, nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức đã được làm rõ, thống nhất.

Đó là: Xác định rõ khái niệm, nội hàm công tác xây dựng Đảng về chính trị, xây dựng Đảng về tư tưởng và xây dựng Đảng về đạo đức; Khẳng định, làm rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng, mối quan hệ biện chứng giữa công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức với xây dựng Đảng về tổ chức và cán bộ; Nhận định, phân tích, đánh giá khái quát những thành tựu của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức qua 40 năm đổi mới trên cả hai phương diện về lý luận và thực tiễn; Chỉ ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu được rút ra qua thực tiễn 40 năm đổi mới trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; Xác định những nhóm giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong thời gian tới.

Quang cảnh Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý cùng với việc tiếp tục triển khai phương hướng, nhiệm vụ đã nêu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, thời gian tới, cần thực hiện tốt những giải pháp sau đây để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Cụ thể, tăng cường xây dựng Đảng về chính trị với tinh thần kiên định và không ngừng vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn cách mạng. Đó là, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng, kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng. Bốn kiên định này được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng coi “Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, là nền tảng vững chắc của Đảng ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động”. Trong xây dựng Đảng về chính trị, một việc rất quan trọng cần làm tốt là không ngừng nâng cao bản lĩnh, năng lực nghiên cứu dự báo và tham mưu hoạch định đường lối, chính sách phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại. Kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa, triển khai đúng đắn, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khắc phục sự yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Các đại biểu dự Hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng “... theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả; nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, cần nắm chắc, dự báo đúng, định hướng chính xác, xử lý kịp thời các vấn đề tư tưởng trong Đảng, trong xã hội. Chú trọng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, bảo đảm thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận cao trong xã hội; Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, hoàn thiện hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Gắn tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận với định hướng chính sách; Thực hiện nghiêm Quy định dân chủ trong nghiên cứu lý luận chính trị, tạo môi trường dân chủ, khuyến khích tìm tòi, sáng tạo, phát huy trí tuệ của các tổ chức và cá nhân. Chú trọng cập nhật kết quả tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; sớm kết luận những vấn đề lý luận đã chín, đã rõ để hoàn thiện, phát triển đường lối, chủ trương xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; Tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nghiên cứu lý luận. Từng bước đưa hoạt động trao đổi lý luận của Đảng ta với một số đảng cầm quyền, đảng tham chính ở một số nước đi vào chiều sâu, hiệu quả; Đầu tư thích đáng cho việc xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lý luận; Tiếp tục đổi mới việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu tập trung xây dựng Đảng về đạo đức, “Nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, thực hiện thường xuyên, sâu rộng, có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị”. Để thực hiện tốt nội dung này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, cần thực hiện tốt ba biện pháp cụ thể: Thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Mỗi đảng viên tự giác nêu gương để khẳng định vai trò tiền phong, gương mẫu, tạo sự lan tỏa. Coi trọng kiểm tra, giám sát trong Đảng kết hợp với phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, của Mặt trận Tổ quốc, báo chí và nhân dân đối với việc thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên; Nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tinh thần “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” cho phù hợp điều kiện mới và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Xây dựng các chuẩn mực đạo đức làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự điều chỉnh hành vi ứng xử trong công việc hàng ngày. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng; Tăng cường đấu tranh chống các quan điểm, hành vi phản đạo đức, phi đạo đức. Cổ vũ, biểu dương, nhân rộng các gương sáng về thực hành đạo đức, tạo ảnh hưởng, sức lan tỏa sâu rộng trong Đảng và ngoài xã hội./.