Xác định những định hướng, giải pháp đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Ngày 2/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Tọa đàm khoa học “Bối cảnh và những vấn đề mới đặt ra sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; định hướng và những giải pháp đột phá”.

PGS.TS Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội; Vụ Giáo dục, Ban Tuyên giáo Trung ương và trường Đại học Công nghệ chủ trì buổi Tọa đàm.

Đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi Tọa đàm.

Phát biểu khai mạc buổi Tọa đàm, đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục nước nhà, có tác động sâu rộng tới các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân. Đây là Nghị quyết toàn diện, có nhiều đột phá trong việc chấn hưng nền giáo dục.

Hiện nay, Trung ương đang tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. Đây là hoạt động rất quan trọng, mang lại nhiều ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn; qua đó nhằm đánh giá toàn diện, sâu sắc, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết của các cấp ủy đảng, chính quyền; kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp mới nhằm đẩy nhanh tiến độ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong vai trò phối hợp tổng kết và tham gia thẩm định Đề án, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức nhiều hoạt động nghiên cứu, khảo sát, đánh giá; huy động trí tuệ và tâm huyết của đông đảo các nhà khoa học, nhà giáo, cán bộ quản lý trong và ngoài nước; bổ sung cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc hoàn thiện Đề án với chất lượng tốt nhất, làm tiền đề tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng.

Khẳng định, buổi Tọa đàm là một trong những hoạt động khoa học quan trọng và ý nghĩa, đồng chí Vũ Thanh Mai đề nghị các đại biểu tập trung phân tích và làm rõ bối cảnh trong nước và quốc tế; những vấn đề mới đặt ra đối với giáo dục và đào tạo sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW; xu hướng quốc tế, định hướng và những giải pháp đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Quang cảnh buổi Tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã đi sâu phân tích, thảo luận những vấn đề mới đặt ra đối với giáo dục Việt Nam sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW. Trong đó, tập trung trao đổi về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học (Nguồn nhân lực STEM); giáo dục thích ứng với cách mạng về trí tuệ nhân tạo; giáo dục gắn với giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đặc trưng của nền giáo dục Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; những vấn đề về mô hình đại học quốc gia, đại học vùng ở tại Việt Nam; chính sách giáo dục không vì lợi nhuận; vấn đề đào tạo giáo viên thích ứng với kỷ nguyên số, cơ hội, thách thức phát triển khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn trong giai đoạn mới.

Các đại biểu cũng phân tích, thảo luận các giải pháp đột phá, then chốt; các ưu tiên; những đầu tư trọng tâm, trọng điểm để phát triển giáo dục và đào tạo Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045./.