Vĩnh Long: Tiếp tục nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn những vấn đề thực tiễn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Ngày 17/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Vĩnh Long phối hợp với Trường Chính trị Phạm Hùng tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề: Những giá trị của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Quang cảnh Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu trình bày tham luận và tập trung thảo luận, trao đổi làm rõ những giá trị lý luận, thực tiễn của tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” gắn với việc thực hiện những nhiệm vụ cơ bản, cụ thể của cách mạng Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế.

Các đại biểu cũng tập trung phân tích, làm rõ yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam hiện nay. Đồng thời, khẳng định sự cần thiết phải tiếp tục vận dụng sáng tạo những giá trị của tác phẩm vào việc nhận diện, xác định và giải quyết những vấn đề cơ bản, then chốt, cấp bách trong xây dựng và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Hội thảo nhằm hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân về nội dung tác phẩm; góp phần nghiên cứu, học tập, tuyên truyền sâu rộng tác phẩm của Tổng Bí thư, giúp cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn những vấn đề thực tiễn về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Qua đó, nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI./.