Vĩnh Long thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII

Ngày 16/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 137 điểm cầu trong toàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trong đó nhấn mạnh: Sau 07 ngày làm việc, Hội nghị đã hoàn thành chương trình đề ra, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đại biểu tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các tờ trình, báo cáo, đề án. Bộ Chính trị đã họp để tiếp thu ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất cao nội dung ý kiến tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị, thông qua những nội dung cơ bản các văn kiện của Hội nghị Trung ương…

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII.

Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức nhằm giúp các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị trong tỉnh tiếp thu, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ các nội dung cốt lõi, trọng tâm đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII xem xét quyết định tại Hội nghị lần thứ tám. Từ đó, góp phần thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ tỉnh, trong cả hệ thống chính trị, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, của cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị… góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phạm Quang Chiến

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long