Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thời kỳ đổi mới

Ngày 01/4, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Giá trị lý luận và thực tiễn của nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thời kỳ đổi mới”.

GS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn Hội thảo.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ nhiệm vụ Đề tài khoa học cấp nhà nước: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thời kỳ đổi mới” (mã số KX.02.17/21-25).

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, GS.TS Lê Văn Lợi khẳng định: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong những nội dung lớn trong “Di sản” tư tưởng của Người, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với tiến trình cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới.

Theo GS.TS Lê Văn Lợi, trong thời kỳ đổi mới, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời khẳng định, đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ đường lối, chủ trương của Đảng.

Quang cảnh Hội thảo.

Tham luận tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học tập trung làm rõ khái niệm, nội hàm tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam và sự vận dụng trong thời kỳ đổi mới; tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, phát triển đất nước và sự vận dụng trong thời kỳ đổi mới.

Các đại biểu khẳng định: Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc và việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là cống hiến đặc sắc, có giá trị lý luận và giá trị thực tiễn hết sức quan trọng. Kế thừa và phát huy tư tưởng của Người, trải qua các thời kỳ cách mạng, quan điểm của Đảng ta về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được hoàn thiện, phát triển. Đảng ta luôn xác định: “đoàn kết” là giá trị cốt lõi, “đại đoàn kết toàn dân tộc” là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam, có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa./.