Vận dụng tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào thực tiễn xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hoà

Thời gian tới, Tỉnh uỷ Khánh Hoà sẽ tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục thực hiện nghiêm các cơ chế, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Ngày 31/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu, vận dụng giá trị và nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với thực tiễn xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa”.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ Khánh Hoà chủ trì Hội thảo.

Hội thảo đã có nhiều tham luận làm rõ giá trị lý luận và thực tiễn của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được trình bày trong cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; chỉ ra những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay, sáng tạo để vận dụng vào vào thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh. Bên cạnh đó, các đại biểu đã dành nhiều thời gian để thảo luận để đưa ra giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ được giao; hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về giải pháp phòng ngừa phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để góp phần xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà khẳng định: Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” đã thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư; từ đó góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó có những vấn đề rất mới.

Các đại biểu dự Hội thảo.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng chí Nguyễn Hải Ninh đề nghị thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gắn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, tuyên truyền, xây dựng văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục thực hiện nghiêm các cơ chế, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, giám sát, thanh tra; đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; phát hiện, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực từ đầu, xử lý từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn…