Tuyên truyền kỷ niệm Ngày Kiến trúc Việt Nam 27/4

Ngày Kiến trúc Việt Nam 27/4 là ngày kỷ niệm mang tính toàn quốc, nhằm động viên giới kiến trúc sư, các tầng lớp nhân dân, các nhà quản lý về kiến trúc - quy hoạch, các nhà đầu tư, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp đoàn kết, sáng tạo, tích cực tham gia xây dựng và phát triển nền kiến trúc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Trung tâm Gốm Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) - Công trình đạt Giải vàng Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2022 - 2023.

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kiến trúc; triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, đó là: “Xây dựng đô thị hiện đại, văn minh, đô thị thông minh, đa dạng về loại hình, có bản sắc đặc trưng về kiến trúc, văn hóa ở từng địa phương”; Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 24/01/2022 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó nhấn mạnh “Phát triển kiến trúc đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, các yếu tố văn hóa đặc trưng được giữ gìn và phát huy”; thiết thực kỷ niệm Ngày Kiến trúc Việt Nam (27/4) và 75 năm thành lập Hội Kiến trúc sư Việt Nam (27/4/1948 - 27/4/2023), tại Công văn số 5145-CV/BTGTW, ngày 07/04/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị:

- Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai các hoạt động phù hợp tại địa phương để tuyên truyền, triển khai sâu rộng Ngày Kiến trúc Việt Nam theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cụ thể hóa Điều 7 của Luật Kiến trúc được Quốc hội thông qua ngày 13/06/2019 và Quyết định số 2008/QĐ-TTg, ngày 04/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày Kiến trúc Việt Nam”, nhằm tiếp tục khẳng định, tôn vinh vai trò, vị trí của kiến trúc, ý nghĩa, sự cần thiết của Ngày Kiến trúc Việt Nam trong đời sống.

- Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức thường niên các hoạt động chào mừng Ngày Kiến trúc Việt Nam bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có chất lượng và tính giáo dục cao, gắn với các hoạt động kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế lao động (01/5); các sự kiện, hoạt động văn hóa, văn nghệ, kỷ niệm của địa phương, đơn vị; tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng, ấn phẩm tài liệu tuyên truyền, qua sinh hoạt thường kỳ của địa phương để việc tổ chức Ngày kiến trúc Việt Nam hiệu quả, thành công tốt đẹp.

- Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam, Hội Kiến trúc sư Việt Nam và các tổ chức thành viên phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan trong tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thường niên: hội thảo, tọa đàm, trao giải thưởng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tri ân, tôn vinh trong giới để hưởng ứng Ngày Kiến trúc Việt Nam.

- Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương bám sát chỉ đạo, định hướng của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, thông tin tuyên truyền đậm nét, tăng cường các tin, bài viết, dung lượng, thời lượng các hoạt động, chương trình chào mừng Ngày Kiến trúc Việt Nam; mở các chuyên mục, giới thiệu các công trình, mô hình, tổ chức, cá nhân điển hình có nhiều thành tích xuất sắc trong xây dựng, phát triển kiến trúc Việt Nam.