Triển khai hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 22/5/2023 và dự kiến bế mạc vào ngày 23/6/2023 theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Để triển khai hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về Kỳ họp, Văn phòng Quốc hội ban hành Đề án tổ chức công tác thông tin, báo chí tuyên truyền về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Nhà Quốc hội Việt Nam.

Theo đó, Văn phòng Quốc hội yêu cầu các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thời lượng tuyên truyền về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV trong các bản tin thời sự, chuyên mục, chuyên đề; tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức thông tin, tuyên truyền nhằm thu hút sự quan tâm của cử tri, Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế về Kỳ họp.

Bên cạnh việc đưa tin, phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác về chương trình Kỳ họp, các cơ quan thông tấn, báo chí cần tăng cường các bài viết phân tích chuyên sâu về những đổi mới của Quốc hội trong công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước gắn với việc triển khai các Đề án, Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội khóa XV vê việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngoài ra, các cơ quan thông tấn, báo chí chủ động xây dựng tin, bài phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, Nhân dân gửi tới diễn đàn Quốc hội.

Văn phòng Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan tổ chức nắm bắt kịp thời các luồng ý kiến dư luận xã hội trong cử tri và Nhân dân phản ánh về Kỳ họp thứ 5 phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phát hiện và có giải pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, có dụng ý xấu trên mạng xã hội ảnh hưởng đến hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cá nhân các đồng chí thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đấu tranh với các xu hướng cơ hội, tạo chuyển biến, chuyển hóa ngay trong diễn đàn Quốc hội, các hoạt động của Quốc hội.

Đề án cũng yêu cầu các cơ quan tổ chức công tác thông tin, báo chí tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội tại kỳ họp thành 03 giai đoạn: trước, trong và sau kỳ họp; bảo đảm tuyên truyền đậm nét vào thời gian gần đến ngày khai mạc kỳ họp và trong thời gian diễn ra kỳ họp. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý báo chí ở Trung ương và địa phương theo nguyên tắc bảo đảm đưa tin đầy đủ, cân đối, hài hòa giữa các vùng, miền, giữa Trung ương với địa phương; phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bảo đảm cung cấp kịp thời tin, bài, video về hoạt động của các đoàn đại biểu Quốc hội tại kỳ họp để tuyên truyền rộng rãi tại địa phương.

Ngoài ra, cần đổi mới hoạt động truyền thông, kịp thời biểu dương hoặc phê bình, kiểm điểm những tập thể, cá nhân triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội chưa hiệu quả. Bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, công tác an ninh, trật tự, an toàn đối với hoạt động báo chí tại kỳ họp; bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền về kỳ họp đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19./.