Trà Vinh: Tổ chức Hội nghị giới thiệu, quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngày 23/5, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Trà Vinh tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 133 điểm cầu trong tỉnh với 14.714 cán bộ, đảng viên tham dự.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, Báo cáo viên tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày các nội dung: lý do biên soạn, xuất bản cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”; quá trình biên soạn, xuất bản cuốn sách; bố cục, kết cấu cuốn sách; nội dung, giá trị cốt lõi của cuốn sách; những điểm mới của cuốn sách…

Theo đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, cuốn sách không chỉ thể hiện rõ tư duy lý luận, nhận thức ngày càng sâu sắc của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mà còn tiếp tục khẳng định sự quyết liệt, quyết tâm, kiên trì của Đảng trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, cuốn sách còn được xem là cẩm nang để mỗi đảng viên tự rèn luyện, tự chỉnh sửa, tự khắc phục những hạn chế, yếu kém của mình.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu chính.

Đồng chí Lâm Minh Đằng đề nghị, mỗi cán bộ, đảng viên tự liên hệ với thực tiễn địa phương, đơn vị và tình hình chung của tỉnh để tự tổng kết thực tiễn, xác định kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ, giải pháp tu dưỡng, rèn luyện cả về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác một cách sát hợp, cụ thể, hiệu quả; ra sức thi đua triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.