Tôn vinh, tri ân công lao, những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Lương Bằng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta

Tại Hướng dẫn số 142-HD/BTGTW, ngày 26/02/2024 tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (02/4/1904 - 02/4/2024), Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng một số nội dung tuyên truyền trọng tâm như sau:

Đồng chí Nguyễn Lương Bằng thăm quê hương Thanh Miện năm 1976.

1. Thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Lương Bằng, người cộng sản kiên cường, bất khuất thuộc lớp chiến sĩ đầu tiên của cách mạng Việt Nam; người học trò và một trong những người bạn chiến đấu sớm nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người hoạt động xuất sắc của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

2. Tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đức tính giản dị, khiêm tốn, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, suốt đời phấn đấu vì lợi ích của dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

3. Việc học tập và noi theo tấm gương đạo đức cách mạng của đồng chí Nguyễn Lương Bằng ở các cấp, các ngành và trên quê hương Hải Dương. Đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, xuyên tạc cuộc đời và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Lương Bằng đối với cách mạng Việt Nam.

4. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là trên quê hương Hải Dương và những nơi đồng chí Nguyễn Lương Bằng công tác, hoạt động cách mạng; chú trọng các hoạt động trọng tâm và công tác tuyên truyền ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc, tôn giáo, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ ra sức học tập, lao động, cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, công tác tuyên truyền kỷ niệm thực hiện đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tạo không khí thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Toàn văn Hướng dẫn số 142-HD/BTGTW và Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng có thể được tải về tại nội dung bài viết tương ứng trong mục Nghiệp vụ trên App mobile Thông tin tuyên giáo./.