Toàn quân phấn đấu thực hiện tốt những trọng tâm công tác tuyên huấn năm 2024

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cùng sự chủ động, nhạy bén của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp, toàn quân đã triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm công tác tuyên huấn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần quan trọng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban công tác tư tưởng, dư luận, kỷ luật và bảo đảm an toàn đơn vị, khu vực phía Nam. Ảnh:qdnd.vn.

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ Quân đội; chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Đồng thời, là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước, Quân đội1 trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, tác động nhiều mặt đến các quốc gia. Nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc đặt ra những yêu cầu mới, ngày càng cao; toàn quân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “ba đột phá” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và chủ đề năm 2024: “Năm cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh”. Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội, v.v…

Tình hình trên đòi hỏi công tác tuyên huấn phải chủ động, nhạy bén, luôn đi trước một bước, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả công tác quan trọng này, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; trong đó, tập trung vào thực hiện tốt những trọng tâm sau.

Một là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục khoa học xã hội và nhân văn. Thực hiện trọng tâm này, cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 2423-CT/QUTW, ngày 09/11/2023 của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị trong giai đoạn mới”; Kế hoạch số 2656/KH-CT, ngày 28/8/2023 của Tổng cục Chính trị về xây dựng Đề án “Đổi mới công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn trong nhà trường Quân đội nhân dân Việt Nam”. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quân ủy Trung ương, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các chiến lược, đề án quan trọng về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, v.v… Trong thực hiện, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm; kiên quyết khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tạo chuyển biến thực chất, vững chắc về chất lượng giáo dục chính trị, giáo dục khoa học xã hội và nhân văn trong toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ. Nâng cao chất lượng, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác giáo dục chính trị, giáo dục khoa học xã hội và nhân văn tại đơn vị; gắn với phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp, cán bộ ở đơn vị cơ sở. Chỉ đạo đổi mới căn bản, toàn diện, đồng bộ nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp giáo dục, bảo đảm cơ bản, khoa học, có tính định hướng, tính thực tiễn cao, dễ tiếp thu, dễ vận dụng thực hiện, đúng quy chế, quy định. Cùng với đó, quan tâm chuẩn hóa, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang bị và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, đưa công nghệ thông tin vào phục vụ công tác giáo dục chính trị, giáo dục khoa học xã hội và nhân văn,... để xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh, toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, bảo đảm cho Quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Hai là, tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và Quân đội trong năm 2024; đặc biệt là kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân, bảo đảm đúng quy định hiện hành. Quán triệt, thực hiện nghiêm kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; đề án, kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về tổ chức các hoạt động kỷ niệm và trên cơ sở nắm chắc chức năng, nhiệm vụ của mình, cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, chủ chốt các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, đảm bảo hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực. Trong đó, Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn toàn quân tập trung tham mưu tổ chức triển khai thực hiện tốt 09 nhóm hoạt động, gồm: Tuyên truyền, giáo dục, thi đua, khen thưởng; hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, thể thao; hoạt động quân sự, quốc phòng; trưng bày, triển lãm, hội chợ; hoạt động hội thảo, tọa đàm, gặp mặt, giao lưu; hoạt động chính sách, dân vận, đền ơn đáp nghĩa; đối ngoại quốc phòng; tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và tổ chức lễ kỷ niệm. Bên cạnh đó, Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn toàn quân phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt các hoạt động, như: tuyên truyền kỷ niệm sự kiện với chủ đề “Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại”. Tổ chức các cuộc thi: Tìm hiểu truyền thống; tuyên truyền viên, sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí; bồi dưỡng báo cáo viên; biên soạn, xuất bản, phát hành tài liệu, ấn phẩm định hướng tuyên truyền, xây dựng phim tài liệu, phim truyền hình. Phát động, tổ chức các phong trào, đợt thi đua đặc biệt, gắn với đẩy mạnh phong trào Thi đua yêu nước và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tổ chức khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, thể dục, thể thao trọng điểm; cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí; xuất bản, phát hành các ấn phẩm văn hóa. Triển khai trưng bày, triển lãm thành tựu: Quân sự, quốc phòng (vũ khí, trang bị kỹ thuật, khoa học quân sự, công nghiệp quốc phòng); xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; hội chợ kinh tế - quốc phòng quốc tế và tổ chức triển lãm các chuyên đề (tại chỗ, lưu động) thành tựu văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài “Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng”, v.v… Qua đó, tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về chặng đường lịch sử vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc, giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng; thành tựu 35 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm phải toàn diện, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, sát với chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương. Thông qua các hoạt động kỷ niệm, củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ba là, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phòng, chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội. Theo đó, cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sức đề kháng cho cán bộ, chiến sĩ toàn quân trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thường xuyên coi trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; chủ động ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả. Tập trung đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức và phương pháp tuyên truyền; chú trọng tổ chức đấu tranh công khai trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 35, Lực lượng 47 các cấp chủ động, nhạy bén, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy cấp mình những giải pháp thiết thực, hiệu quả. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội, tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường công tác kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ này.

Tiếp tục tổ chức tốt Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ tư, năm 2024. Để Cuộc thi đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực, cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát động Cuộc thi bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, sáng tạo, tiết kiệm; đa dạng hóa về nội dung, hình thức, đối tượng tham dự; tạo sức lan tỏa rộng rãi. Nội dung tham gia Cuộc thi cần tập trung vào những vấn đề cơ bản, trọng tâm về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay, như: Giá trị khoa học, cách mạng và thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những đề xuất bổ sung, phát triển; chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. Đặc biệt, cần đi sâu tuyên truyền, khẳng định mô hình phát triển của Việt Nam hiện nay với các giá trị nổi bật, kết hợp hài hòa giữa ổn định và phát triển, lấy con người làm trung tâm, “không ai bị bỏ lại phía sau”; bảo vệ, vận dụng và phát triển lý luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; những nội dung cốt lõi, nội dung mới trong Nghị quyết Đại hội XIII và các Hội nghị Trung ương Đảng (khóa XIII); bảo đảm an sinh xã hội, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, chủ động nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội trên tất cả các lĩnh vực; tổng kết những kinh nghiệm quý, mô hình, cách làm hiệu quả và đề xuất giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, v.v… Để mang lại hiệu quả và sự lan tỏa sâu rộng, các cơ quan, đơn vị cần huy động sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và người lao động, với tinh thần tích cực, chủ động và trách nhiệm cao.

Để thực hiện thắng lợi những trọng tâm trên, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội, phấn đấu triển khai nội dung, hình thức, phương pháp công tác linh hoạt, sáng tạo. Đồng thời, quan tâm xây dựng cơ quan tuyên huấn và đội ngũ cán bộ tuyên huấn giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, tham mưu đúng, trúng, hiệu quả, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tạo cơ sở, tiền đề xây dựng Quân đội “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại trong tình hình mới.

Trung tướng NGUYỄN VĂN ĐỨC

Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

(Theo Tạp chí Quốc phòng toàn dân)