Tọa đàm khoa học về vận dụng tư tưởng của Bác trong xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân

Ngày 07/6, Thành ủy Hà Nội phối hợp với Ban Chủ nhiệm đề tài KX.02.15/21-25, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Thực trạng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”.

Quang cảnh Toạ đàm.

Toạ đàm thuộc Đề tài khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia: “Nghiên cứu, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thời kỳ đổi mới”. Tại đây, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến qua các tham luận về vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trong hệ thống MTTQ các cấp thành phố. Cùng với đó là kết quả vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội; việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình tham mưu Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền làm chủ của nhân dân và xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; thực trạng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trong thực tiễn hoạt động của HĐND thành phố...

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội cho biết, trong những năm qua, việc nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm nhận diện rõ nội hàm, đặc trưng và định hướng trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam phù hợp với điều kiện thực tiễn của Thủ đô là một trong những nội dung quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố nhằm xây dựng, phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Với quyết tâm tạo chuyển biến căn bản từ nhận thức đến hành động của cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vấn đề xây dựng con người, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới luôn được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố HàNội quan tâm, chú trọng, ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo triển khai.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội phát biểu tại Toạ đàm.

Thành ủy đã lựa chọn trúng, đúng các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, đổi mới, sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức luôn được chủ động thực hiện, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, toàn diện, bài bản, khoa học, dân chủ, được Trung ương, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao...

Tọa đàm giúp Ban Chủ nhiệm Đề tài có cái nhìn toàn cảnh về việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trong giai đoạn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm góp phần tiếp tục hoàn thiện Đề tài./.