Tỉnh ủy Thanh Hóa quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Ngày 15/01, Tỉnh uỷ Thanh Hoá tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XIII; các kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai thực hiện các nghị quyết.

Hội nghị được truyền trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh ủy đến điểm cầu các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, điểm cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh và điểm cầu các xã, phường, thị trấn với hơn 40.000 đại biểu tham dự.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa quán triệt Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương “Về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương “Về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, Báo cáo viên tại Hội nghị.

Các đại biểu cũng được quán triệt, triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”; Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị “Về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới”; và các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai thực hiện các nghị quyết.

Nội dung các chuyên đề đã tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, các sở ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nghị quyết ở địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện cụ thể, thiết thực và hiệu quả./.