Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc, khảo sát tại tỉnh An Giang

Thực hiện kế hoạch công tác của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, ngày 13/5, Đoàn Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng đoàn đã khảo sát, làm việc tại tỉnh An Giang.

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo Tỉnh ủy An Giang, các thành viên Tổ biên tập…

Quang cảnh buổi làm việc.

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi giữa các thành viên trong Đoàn Tiểu ban Văn kiện và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đã phát biểu tổng kết buổi khảo sát, làm việc.

Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân tỉnh An Giang qua gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới cũng như trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Tỉnh ủy An Giang đã vận dụng sáng tạo nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, lãnh đạo chính quyền và nhân dân tỉnh phấn đấu đạt nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, kinh tế có bước phát triển vượt bậc đưa An Giang từ tỉnh nghèo, thiếu lương thực trở thành tỉnh dẫn đầu sản lượng lương thực cả nước, với sản lượng lúa hiện đạt hơn 4 triệu tấn/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp, tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ; đời sống nhân dân được cải thiện, nông thôn từng bước được đổi mới, nội bộ đoàn kết thống nhất, chính trị ổn định, Đảng bộ từng bước trưởng thành.

Đặc biệt trong 3 năm gần đây, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2020 - 2025, mức tăng GRDP của tỉnh đạt bình quân 5,08% (cao hơn mức bình quân chung của cả nước) trong điều kiện ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh theo hướng phát huy lợi thế từng vùng, địa phương, gắn với nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Lĩnh vực văn hóa - xã hội và môi trường có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục, đào tạo được nâng lên.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Quốc phòng, an ninh được bảo đảm, công tác nội chính, cải cách tư pháp và đối ngoại được tăng cường và phát huy hiệu quả. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được quan tâm đặc biệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tích cực.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng chỉ ra một số hạn chế, khó khăn của tỉnh trong một số lĩnh vực hoạt động, gợi mở một số vấn đề mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Cụ thể, tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đặc biệt coi trọng xây dựng củng cố “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng cho phát triển kinh tế số, xã hội số; phát triển văn hóa, xã hội và con người, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Chú trọng ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo động lực cho việc hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, An Giang trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn công tác ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của tỉnh để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng./.