Tiếp tục tuyên truyền kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương nhấn mạnh yêu cầu nêu trên tại Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Đảng uỷ Khối tổ chức ngày 23/5 tại Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Truyền đạt một số nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra từ ngày 15 đến 17/5, đã cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; và một số vấn đề quan trọng khác.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định Hội nghị giữa nhiệm kỳ có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; là dịp để đánh giá toàn diện những kết quả, thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chỉ ra những hạn chế, yếu kém tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; dự báo bối cảnh tình hình mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Từ đó, đề ra những chủ trương, quyết sách lớn cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém; phân tích nguyên nhân và rút ra 5 bài học kinh nghiệm về việc đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc...

Về công tác tuyên truyền 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Khối đề nghị báo cáo viên và các cấp ủy trực thuộc tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025; về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới…

Các đại biểu dự Hội nghị.

Các cấp ủy tuyên truyền công tác chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, cơ quan phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các cấp từ Trung ương tới địa phương triển khai các biện pháp phòng thủ dân sự, ứng phó, khắc phục các thảm họa, sự cố, thiên tai, dịch bệnh kịp thời; tiếp tục tuyên truyền một số nhiệm vụ thực hiện cải cách hành chính; quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác…

Về công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 và kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Chương trình hành động của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc thực hiện các nghị quyết Trung ương khóa XIII; công tác tổ chức, nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy trực thuộc tuyên truyền có hiệu quả kết quả thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK, ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; kết quả Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và triển khai Cuộc thi năm 2023./.