Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương về văn hóa, văn học, nghệ thuật cho đội ngũ văn nghệ sĩ

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về văn hóa, văn học, nghệ thuật cho đội ngũ văn nghệ sĩ, tích cực phối hợp triển khai, tổng kết 10 năm Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất...

Chiều 5/1, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn học, nghệ thuật, hoạt động của Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam, các Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Quang cảnh Hội nghị.

Các đồng chí: Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đỗ Hồng Quân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội) chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại biểu các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo 10 Hội VHNT chuyên ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan.

Năm 2023, các Hội Văn học nghệ thuật ở Trung ương và địa phương tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt, chủ đạo trong tổ chức các hoạt động, sự kiện, động viên đội ngũ văn nghệ sĩ tích cực tham gia hưởng ứng sáng tác, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra. Liên hiệp và các hội đã có nhiều hoạt động thiết thực, tích cực tham gia cùng các cơ quan Trung ương tiến hành tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Nhiều hội đã có sáng kiến đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng các chương trình phối hợp, liên kết theo nhóm, hoạt động hướng về cộng đồng, đưa tác phẩm văn học, nghệ thuật đến với công chúng, nhất là giới trẻ, đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; Hoạt động nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật tiếp tục được quan tâm, chú trọng.

Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của Liên hiệp và các hội được tăng cường, thúc đẩy với những sáng kiến thiết thực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với lĩnh vực văn học, nghệ thuật tiếp tục được tăng cường với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Công tác quản lý nhà nước về văn học, nghệ thuật tiếp tục có những chuyển biến tích cực, góp phần thể chế, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng thành cơ chế, chính sách. Việc thẩm định, cấp phép, thanh tra, kiểm tra, xử lý các sai phạm trong các hoạt động văn học, nghệ thuật tiếp tục được tăng cường; các hoạt động chuyên môn sự nghiệp được đẩy mạnh với nhiều chương trình, sự kiện phong phú, đa dạng...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình văn học, nghệ thuật trong năm 2023 vẫn còn một số hạn chế như: Công tác tổ chức thực hiện pháp luật, quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát, hậu kiểm các hoạt động văn học, nghệ thuật ở một số tỉnh thành, địa phương, trong một số lĩnh vực (hoạt động triển lãm, biểu diễn nghệ thuật…) còn chưa kịp thời, hiệu quả. Tình trạng vi phạm bản quyền trong văn học, nghệ thuật, việc quản lý, ngăn chặn, xử lý các thông tin, sản phẩm độc hại, gây hủy hoại đạo đức xã hội trên không gian mạng còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu; Công tác phối hợp xây dựng chính sách, chức năng tư vấn, phản biện, giám định xã hội theo điều lệ chưa được Liên hiệp và các hội thực sự quan tâm, đầu tư, chú trọng để đáp ứng tốt các yêu cầu từ thực tiễn.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, đánh giá cao Liên hiệp và các hội đã chủ động, linh hoạt theo yêu cầu, tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt, trong sáng tạo, tổ chức, triển khai nhiều chương trình hoạt động văn học nghệ thuật có ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn.

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Để phát huy những thành tích đã đạt được, từng bước khắc phục những khó khăn, hạn chế trong thời gian tới, đồng chí Trần Thanh Lâm đề nghị Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam, các Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương đặc biệt quan tâm, bám sát tình hình thực tiễn, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về văn hóa, văn học, nghệ thuật cho đội ngũ văn nghệ sĩ; đặc biệt là 02 bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc, và tại Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam.

Liên hiệp và các hội chủ động, tích cực trong phối hợp triển khai, tổng kết 10 năm Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương trong phối hợp, triển khai tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất, xác định rõ nhiệm vụ, phân công đơn vị, nội dung, sản phẩm cần thực hiện, tăng cường công tác thông tin, truyền thông với các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả; phát động phong trào thi đua sáng tác trong toàn khối để hưởng ứng sự kiện quan trọng này.

Đồng chí Trần Thanh Lâm cũng yêu cầu, Liên hiệp và các hội tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chương trình công tác; kiện toàn tổ chức, nhân sự các đơn vị trực thuộc theo đúng quy định; xây dựng, hoàn thiện quy chế, quy định làm việc, quy chế phối hợp trong hoạt động; quan tâm, chú trọng công tác bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ; sớm xây dựng và hoàn thành đề án về đại hội các Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam (nhiệm kỳ 2025-2030) theo quy định, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền.

Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, đôn đốc các hội văn học nghệ thuật địa phương, các chi hội trực thuộc tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn của đất nước; tham gia tích cực, có trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam bằng các hình thức sáng tạo, phù hợp điều kiện thực tiễn; tiếp tục tăng cường vai trò tư vấn, phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến cùng các cơ quan quản lý trong tham mưu, xây dựng chính sách, từng bước tháo gỡ khó khăn cho các hoạt động văn học, nghệ thuật; quan tâm, đầu tư cho hoạt động thông tin, tuyên truyền; cho công tác lý luận, phê bình; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

Đối với một số kiến nghị cụ thể của Liên hiệp và các Hội về cơ chế chính sách, hỗ trợ cho văn học, nghệ thuật, đồng chí Trần Thanh Lâm đề nghị các ban, bộ, ngành, các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp, xem xét, tạo điều kiện để tháo gỡ.

Các tập thể, đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023 được nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Bằng khen cho các Hội Văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và một số đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023./.