Tiếp tục phát huy vai trò, tầm quan trọng, thế mạnh không thể thay thế của công tác tuyên truyền miệng

Tại Hội nghị Tập huấn công tác tuyên truyền miệng tháng 6/2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban định hướng như sau:

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương định hướng công tác tuyên truyền miệng trong thời gian tới

1. Tiếp tục quan tâm hơn nữa và phát huy vai trò, tầm quan trọng, thế mạnh không thể thay thế của công tác tuyên truyền miệng

- Công tác tuyên truyền miệng (TTM) rất cần nhận được sự quan tâm hơn nữa của cấp uỷ và Ban Tuyên giáo các cấp: Trong nhiều năm qua, và thực tế từ kết quả Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền giỏi toàn quốc tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho thấy, nơi nào, cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhận thức đầy đủ vị trí, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, từ đó có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư nhân lực, cơ sở vật chất cho công tác tuyên truyền miệng thì ở đó, chất lượng công tác này được nâng cao rõ rệt.

Hội thi Chung khảo toàn quốc, có 19 báo cáo viên thuộc lực lượng vũ trang tham gia, chiếm tỷ lệ 70,4%; kết quả có 10 đồng chí thuộc lực lượng vũ trang đạt giải Đặc biệt, Nhất, giải Nhì trên tổng số 27 đồng chí. Số liệu này cho thấy, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên trong lực lượng vũ trang thực sự được các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các báo cáo viên có sự đầu tư rất công phu, nghiêm túc và nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao.

- Về vai trò, tầm quan trọng của công tác TTM cũng luôn được khảng định trong Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư khoá X “…công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, xác định đây là một trong những kênh thông tin quan trọng nhất, trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phổ biến, giáo dục, quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước…”

- Trong hoạt động thực tiễn: Chỉ có tuyên truyền miệng mới chuyển tải được nhiều vấn đề quan trọng, nhạy cảm… vì nhiều lý do khác nhau, mà các hình thức tuyên truyền khác không thực hiện được. Thời gian Gần đây, cuộc xung đột giữa Nga- Ucraina diễn biến căng thẳng, kéo dài (mặc dù các phương tiện thông tin đại chúng đã thông tin nhiều về tình hình cuộc xung đột Nga – Ucaraina, nhưng chỉ khi công tác TTM tham gia thì sự đồng thuận trong Đảng, trong xã hội về quan điểm xử lý của Đảng, Nhà nước ta về cuộc xung đột Nga- Ucraina mới được tăng lên rõ rệt…), qua đó khảng định vai trò quan trọng, hiệu quả của công tác TTM. Và trước đây, nhiều vụ việc phức tạp nhạy cảm, như tình hình Biển Đông,… công tác TTM cũng đã phát huy hiệu quả.

Từ nhận thức trên, đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; đội ngũ báo cáo viên các cấp tham mưu cho cấp ủy tiếp tục quán triệt về vị trí, vai trò quan trọng của công tác TTM được khảng định trong Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới đã nêu; Quyết định số 340-QĐ/TW, ngày  03/12/2010 của Ban Bí thư về Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng; Quyết định 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm; Quyết định số 973 ngày 15/12/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Quy chế hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng.

2. Chủ động hơn nữa trong việc cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng

- Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 340-QĐ/TW, ngày 03/12/2010 của Ban Bí thư về Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng; Quyết định 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm.

- Nâng cao chất lượng việc cung cấp thông tin tại Hội nghị báo cáo viên các cấp: từ các khâu lựa chọn nội dung cung cấp tại hội nghị, lựa chọn báo cáo viên, quyết định hình thực hội nghị (trực tuyến hay trực tiếp);

Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương: 02 kỳ trực tuyến, 1 kỳ trực tiếp trong quý; ban tuyên giáo các tỉnh thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương căn cứ nội dung cụ thể của từng hội nghị và điều kiện cụ thể của địa phương mình để tổ chức hội nghị báo cáo viên của tỉnh, huyện, không nhất thiết hội nghị nào cũng kết nối đường truyền trực tuyến từ hội nghị Báo cáo viên Trung ương tới cấp cơ sở.

- Chủ động cung cấp thông tin qua các bản tin: Thông tin Báo cáo viên, Thông tin công tác tuyên giáo, Thông tin sinh hoạt chi bộ, Sổ tay Báo cáo viên và các tài liệu chuyên đề khác; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp nhanh thông tin cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo và báo cáo viên, tuyên truyền viên trên: App thông tin tuyên giáo và Trang tin điện tử tổng hợp báo cáo viên.

3. Về xây dựng, kiện toàn đội ngũ

- Về đội ngũ báo cáo viên các cấp: Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Trung ương, ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu với cấp ủy chỉ đạo lựa chọn, xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên bảo đảm đúng số lượng, tiêu chuẩn, có năng lực và trình độ chuyên môn và hoạt động phải hiệu quả. Ưu tiên những đồng chí có năng khiếu, có điều kiện để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền miệng. Tránh tình trạng xây dựng, kiện toàn đội ngũ mang tính cơ cấu, hoạt động không hiệu quả (một số tỉnh ủy lựa chọn 3 đồng chí Thường trực cấp ủy làm báo cáo viên trung ương trên tổng số 5 chỉ tiêu tối đa theo quy định). Thống nhất thành lập đội ngũ báo cáo viên 3 cấp: BCV Trung ương, BCV tỉnh, BCV huyện (một số báo cáo viên cấp huyện công tác ở xã, làm nhiệm vụ tuyên truyền miệng ở xã) theo đúng Hướng dẫn 31 ngày 30/12/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về xây dựng, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp.

- Việc xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở: Thành lập đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở các cấp uỷ cơ sở đảng, theo đúng Quyết định số 973 ngày 15/12/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Quy chế hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng.

4. Về việc bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên

Theo chức năng, nhiệm vụ, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ định kỳ tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên trung ương, lãnh đạo ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương quan tâm công tác này đối với đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện và tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ tạo điều kiện để Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo phối hợp với các đồng chí trong việc tổ chức lớp và phân công giảng viên.

5. Về chế độ, chính sách và đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền miệng

Đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu với Thường trực cấp ủy quan tâm, vận dụng quy định tại Thông tư 36 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức để chi trả thù lao cho báo cáo viên khi thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền miệng (như Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng năm 2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương đã đề cập); căn cứ điều kiện cụ thể của ngành, địa phương, quy định chế độ thù lao mỗi buổi tuyên truyền miệng của đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở. Tiếp tục đầu tư xây dựng hội trường với các trang thiết bị hiện đại để tổ chức hội nghị báo cáo viên; kết nối thông suốt đường truyền trực tuyến xuống cơ sở và trang bị đủ các phương tiện làm việc thiết yếu cho báo cáo viên.

6. Về khen thưởng, kỷ luật

Đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động Báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng; định kỳ, thường xuyên khảo sát kiểm tra công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, kịp thời động viên, khen thưởng xứng đáng những tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật, đồng thời đồng thời nhắc nhở, phê bình những đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ; triển khai tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, thực tế hơn nữa về thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW của Ban Bí thư về Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm./.