Tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, góp phần phát triển bền vững đất nước

Ngày 6/3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 6/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Đề án tổng kết Nghị quyết số 27-NQ/TW; Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, gần một năm qua, các ban, bộ, ngành, các tổ chức Đảng từ Trung ương tới địa phương đã có nhiều cố gắng, thực hiện nghiêm túc việc tổng kết, đánh giá thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW. Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án và Ban Tuyên giáo Trung ương đã nhận được 63/63 báo cáo từ các tỉnh/thành ủy, hơn 30 báo cáo từ các Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Ban Chỉ đạo Đề án đã tổ chức 17 cuộc khảo sát địa phương, 14 hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học với 15 chuyên đề chuyên sâu để làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra trong 15 năm thực hiện Nghị quyết.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về “xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, qua đánh giá của các bộ, ngành, địa phương, nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng về vai trò, vị trí của trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước không ngừng được nâng lên. Sự gắn bó mật thiết giữa Đảng và Nhà nước với trí thức, giữa trí thức với Đảng và Nhà nước ngày càng được tăng cường; khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công - nông - trí tiếp tục được củng cố vững chắc.

Đội ngũ trí thức Việt Nam đã phát triển nhanh về số lượng, chất lượng được nâng lên; nhiều trí thức có trình độ cao, năng động, sáng tạo, hoạt động trong nhiều ngành, lĩnh vực quan trọng; đã tiệm cận một số nước tiên tiến trong khu vực và thế giới ở một số lĩnh vực; tích cực, chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế; từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước…

Tuy nhiên, việc xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng còn những hạn chế, bất cập: Việc tổ chức thực hiện Nghị quyết còn vướng mắc; giữa các ngành, các cấp thiếu sự thống nhất và chưa kịp thời, chưa thường xuyên; một số mục tiêu đề ra trong Nghị quyết chưa đạt được; chất lượng của đội ngũ trí thức chưa thực sự đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; thiếu trí thức đầu ngành, tổng công trình sư, trí thức có khả năng chủ trì thực hiện các chương trình, dự án nghiên cứu lớn; tỷ lệ trí thức nữ có trình độ cao chưa nhiều. Cơ cấu của đội ngũ trí thức còn bất hợp lý, phân bố không đồng đều giữa các vùng miền, các lĩnh vực, thiếu trí thức cho các vùng khó khăn, cho khu vực doanh nghiệp...

Quang cảnh Hội nghị.

Khẳng định Nghị quyết số 27-NQ/TW được ban hành kịp thời, đáp ứng mong mỏi của đội ngũ trí thức, khẳng định niềm tin của Đảng vào đội ngũ trí thức; tại Hội nghị, các đại biểu cũng tập trung thảo luận, đánh giá, phân tích sâu hơn về tình hình, kết quả sau 15 năm thực hiện Nghị quyết; chỉ ra một số hạn chế, điểm nghẽn, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm chính, sâu sắc nhất, trọng tâm nhất; đồng thời chia sẻ các mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong việc thu hút, tập hợp, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức.

Đồng thời, các đại biểu phân tích bối cảnh, thời cơ, thuận lợi cũng như những khó khăn, thách thức, tác động trực tiếp đến công tác trí thức trong thời gian tới và cho ý kiến, quan điểm, mục tiêu chính, nhằm xây dựng đội ngũ trí thức và phát huy tối đa vai trò của đội ngũ trí thức, góp phần phát triển bền vững đất nước và tăng cường hội nhập quốc tế…

Đáng chú ý, có ý kiến đề nghị cần ban hành Nghị quyết mới về xây dựng đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ. Từ đó, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động thể chế cũng như tổ chức thực hiện; bổ sung, điều chỉnh các nội dung cho phù hợp với Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng như tình hình, bối cảnh mới của nước ta và của thế giới...

Những ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được Ban Chỉ đạo Đề án, Ban Tuyên giáo Trung ương trân trọng nghiêm túc tiếp thu nhằm hoàn thiện các sản phẩm của đề án bảo đảm chất lượng, tiến độ trình Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII./.