Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác biên tập, phát hành và sử dụng các bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ

Bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy luôn là các ấn phẩm chính thống, đáng tin cậy trong thực hiện công tác tư tưởng của Đảng.

Các bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ là tài liệu không thể thiếu, góp phần đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

1. Thời gian qua, đánh giá thực trạng việc sử dụng, quản lý, lưu hành Bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ của các địa phương, đơn vị cho thấy: Bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ là tài liệu không thể thiếu trong sinh hoạt chi bộ, góp phần đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác chính trị tư tưởng trong sinh hoạt chi bộ.

Chất lượng nội dung Bản tin được bảo đảm, với nhiều nội dung thiết yếu về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước và của các địa phương; công tác thông tin đối ngoại, tình hình khu vực và thế giới, qua đó góp phần phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng.

Các thông tin được cơ cấu thành nhiều chuyên mục phù hợp với yêu cầu thực tiễn của từng địa phương, đơn vị, đáp ứng nhu cầu định hướng thông tin cần thiết cho đa số cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên ở cơ sở. 

Tại nhiều nơi, hình thức các bản tin không ngừng cải tiến, hình ảnh được lựa chọn đặc sắc theo chủ đề tuyên truyền trong tháng, phản ánh sinh động các hoạt động, các sự kiện chính trị trong nước và địa phương.

Thông qua việc sử dụng Bản tin cũng góp phần giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng, tích cực học tập, tự tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định Ðiều lệ Ðảng, các nhiệm vụ cụ thể do cấp trên và chi bộ giao, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

2. Bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay, bên cạnh xu hướng tích cực, hòa bình, hợp tác, phát triển là dòng chủ đạo, tiếp tục có những diễn biến rất phức tạp, mau lẹ, khó lường tác động không nhỏ tới tư tưởng, tâm trạng xã hội. Cùng với đó, sự phát triển về công nghệ thông tin, chuyển đổi số trên phạm vi toàn cầu cũng đang đặt ra những khó khăn, thách thức, yêu cầu phải tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo nói chung, trong đó có việc đổi mới, nâng cao chất lượng bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ nói riêng. 

Trong giai đoạn cách mạng mới, để nâng cao chất lượng bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp như sau: 

Một là, tiếp tục bảo đảm nội dung ngắn gọn, thiết thực, bảo đảm tính định hướng chính trị, tư tưởng, tính giáo dục, tính chiến đấu trong các bản tin phục vụ sinh hoạt chi bộ. 

Hai là, tăng cường thông tin có tính nội bộ, góp phần giải đáp những vấn đề bức xúc về tư tưởng hiện nay; những thông tin chính thống mang tính chỉ đạo và định hướng tư tưởng về những vấn đề thời sự “nóng” đang diễn ra ở các địa phương, trong nước và trên thế giới được dư luận cán bộ, đảng viên đặc biệt quan tâm. Thông tin về công tác xây dựng Ðảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay, qua đó, tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, giúp cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, tự hoàn thiện mình, mạnh dạn góp ý xây dựng tập thể. 

Ba là, tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa Trung ương và địa phương, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả biên soạn, phát hành và sử dụng Bản tin, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thông tin của các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên trong tình hình mới.