Tiền Giang: Tập trung hoàn thành, đạt kết quả cao các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tiền Giang đề nghị ngành tuyên giáo toàn tỉnh cần tập trung hoàn thành, đạt kết quả cao các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác tuyên giáo đã đề ra từ đầu năm...

Ngày 07/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. 

Quang cảnh Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các cấp uỷ đảng, với sự quyết tâm, trách nhiệm cao, ngành Tuyên giáo tỉnh Tiền Giang đã triển khai, thực hiện và đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực tuyên giáo.

Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp chủ động phối hợp các ban, ngành liên quan tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo học tập, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định,... của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận chính trị, khoa giáo, văn hóa, văn nghệ, lịch sử đảng.

Công tác tuyên truyền được tập trung đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội được thực hiện nghiêm túc, có sự đổi mới cả về nội dung và phương thức với nhiều chuyển biến mạnh mẽ, tích cực. 

Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp chủ động phối hợp với cơ quan nhà nước cùng cấp theo Quyết định 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư, bám sát các nội dung chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy trong việc triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, thực thi pháp luật, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tiền Giang đề nghị ngành tuyên giáo toàn tỉnh cần tập trung hoàn thành, đạt kết quả cao các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác tuyên giáo đã đề ra từ đầu năm.

Theo đó, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu về tư tưởng, chính trị và công tác xây dựng Đảng; tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập lý luận chính trị theo hướng khoa học, sáng tạo và hiện đại để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới…