Tiền Giang: Tạo sự lan tỏa về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác

Ngày 9/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

Thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn tỉnh Tiền Giang. Cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý thức, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu; tích cực thi đua học tập, lao động rèn luyện và làm theo Bác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nhất là hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn, phục hồi phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19 với nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, hiệu quả.

Trong 2 năm qua, đã có 1 tập thể, 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và 1 tập thể, 2 cá nhân được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, có 1.778 tập thể, cá nhân được các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị tuyên dương khen thưởng…

Trong thời gian tới, Tỉnh ủy Tiền Giang sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Kết luận 01-KL/TW; các chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương; kết hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền những nội dung cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2023, gắn với tuyên truyền gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong sinh hoạt chi đoàn, chi hội và các phong trào thi đua yêu nước, thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của của ngành, cơ quan, đơn vị. Các cơ quan báo chí của tỉnh nâng cao chất lượng và duy trì các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài để tuyên truyền, cổ vũ, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngành Giáo dục và Đào tạo, Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Chính trị cấp huyện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp tiếp tục đưa những nội dung cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình giảng dạy cho cán bộ, đảng viên, sinh viên, học sinh ở các cấp học, bậc học với các nội dung, phương pháp phù hợp với yêu cầu giáo dục và đào tạo.

Đồng chí Nguyễn Văn Danh phát biểu tại Hội nghị.

Các cấp uỷ đảng tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW, chuyên đề hàng năm gắn với thực hiện Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng, nhất là vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 29 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị./.

Tấn Quân

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang