Thành phố Hà Nội luôn ưu tiên, tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí thức cống hiến, phát triển

Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Thành phố Hà Nội đã có những chính sách kịp thời nhằm tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ trí thức được cống hiến, phát triển; đồng thời thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý đội ngũ trí thức hiệu quả.

Ngày 03/3, Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã khảo sát, đánh giá kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quang cảnh buổi làm việc.

Ngay sau khi Nghị quyết 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X được ban hành, Thành ủy Hà Nội đã khẩn trương, nghiêm túc tổ chức quán triệt Nghị quyết tới các cấp, ngành, đoàn thể. Đồng thời, cụ thể hóa và chỉ đạo thực hiện bằng nhiều nghị quyết, chương trình, chỉ thị, trong đó có các nghị quyết chuyên đề giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

Cụ thể, Thành ủy Hà Nội ban hành 10 chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động và 2 đề án; HĐND thành phố ban hành 6 nghị quyết; UBND thành phố ban hành 6 kế hoạch, quyết định thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, HĐND thành phố.

Các cấp ủy đảng từ thành phố đến cơ sở đã tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc, đạt hiệu quả. Những nội dung của Nghị quyết từng bước được cụ thể hóa thành các cơ chế, chính sách, góp phần phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhờ đó, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể về vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức được nâng lên. Thành phố đã có những chính sách kịp thời nhằm tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ trí thức được cống hiến, phát triển; đồng thời thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý đội ngũ trí thức hiệu quả.

Tính đến đầu năm 2022, tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố gồm: 7.286 công chức, trong đó có 84 tiến sĩ; 121.291 viên chức, trong đó có 317 tiến sĩ. Đội ngũ trí thức Thủ đô thuộc Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội và Đảng bộ Đại học Quốc gia là nguồn nhân lực có chất lượng cao, tham gia đóng góp tích cực, hiệu quả vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước...

Ngoài ra, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố có 35 hội thành viên, bao gồm 31 hội chuyên ngành, 4 hội cơ sở và có 18 đơn vị trực thuộc, tập hợp trên 50.000 hội viên là những cán bộ khoa học đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội và Trung ương.

Phát biểu làm rõ một số vấn đề Đoàn khảo sát quan tâm, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu bật vai trò, vị trí quan trọng của Thủ đô Hà Nội - trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của cả nước, với nhiều lợi thế về nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ trí thức.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Văn Phong cho rằng, hệ thống cơ chế, chính sách liên quan đến đội ngũ trí thức hiện nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, chưa có sự đầu tư trọng tâm, trọng điểm. Thị trường về khoa học công nghệ chưa được hình thành nên việc gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với thực tiễn còn gặp khó khăn. Trong khi đó, đội ngũ trí thức nghiên cứu về khoa học xã hội nhân văn và chính trị thiếu hụt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Ghi nhận Thành phố Hà Nội đã triển khai nghiêm túc Nghị quyết 27-NQ/TW, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, đây không chỉ đơn giản là tổng kết một nghị quyết sau 15 năm, mà còn là cơ hội để ban hành một nghị quyết mới dựa trên tính cấp bách, tính thực tiễn, tính lý luận...

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Với Nghị quyết này, Ban Bí thư đã làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng Nghị quyết về 5 chuyên đề chuyên sâu, chỉ đạo quyết liệt tổ chức 4 hội nghị, hội thảo cùng nhiều hội nghị khác nhằm làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn trong xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ mới.

Nhấn mạnh quan điểm Nghị quyết phải thiết thực, hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh tình hình mới, đồng chí Lại Xuân Môn cho biết, những đóng góp tại Hội nghị hôm nay sẽ được Đoàn khảo sát tiếp thu nghiêm túc, tổng hợp đầy đủ nhằm xây dựng Nghị quyết đảm bảo tính thực tiễn./.