Thanh Hóa: Tạo chuyển biến trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ tỉnh đến cơ sở

Ngày 7/11, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội thảo khoa học: Giá trị lý luận và thực tiễn tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thu hút các đại biểu Trung ương, cơ quan cấp tỉnh, các địa phương trong tỉnh tham gia.

Các đại biểu dự Hội thảo.

Các tham luận tại Hội thảo tập trung nêu bật giá trị và nội dung cốt lõi tác phẩm của Tổng Bí thư đối với việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên hiện nay; giá trị tác phẩm đối với công tác kiểm tra, giám sát, công tác nội chính, công tác tuyên giáo và đối với công tác xây dựng Đảng và chính quyền từ cơ sở.

Các tham luận đồng thời khẳng định những thành tựu và ý nghĩa to lớn trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ta với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Nhiều tư tưởng, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động do đồng chí Tổng Bí thư khởi xướng đã đúc kết, rút ra được nhiều bài học quý, trong đó có nhiều nội dung đã được cụ thể hóa. Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành, địa phương cũng đề ra những mục tiêu, giải pháp cụ thể, vận dụng sáng tạo, hiệu quả nội dung tác phẩm vào thực tiễn tình hình hiện nay.

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đánh giá cao việc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức Hội thảo để cán bộ, đảng viên cùng nhau trao đổi, làm sáng tỏ những giá trị lý luận và thực tiễn tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

Tại tỉnh Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các chủ trương, quy định của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt, Thanh Hóa là một trong những tỉnh, thành phố của cả nước sớm thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Ngay sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ; ban hành các quy chế, quy định; đưa 16 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm có nhiều khó khăn, vướng mắc vào diện theo dõi, chỉ đạo. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đề cao tính tiền phong, gương mẫu, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính trong cán bộ, đảng viên; tập trung khắc phục tư tưởng sợ sai, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, làm việc cầm chừng của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý. Các cơ quan chức năng đã đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Qua làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, là nền tảng quan trọng để Thanh Hóa đạt được những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức như những năm vừa qua./.