Thanh Hóa: Dấu ấn công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2024

Sáu tháng đầu năm 2024, ngành Tuyên giáo Thanh Hoá đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; cổ vũ, động viên, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa triển khai Kế hoạch phối hợp công tác năm 2024 với HĐND, UBND tỉnh.

Một số kết quả hoạt động nổi bật của ngành Tuyên giáo tỉnh Thanh Hóa 

Nổi bật, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa và ngành tuyên giáo toàn tỉnh đã tham mưu triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 “Về ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá”; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre việt Nam”” và bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,...

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng tham ưu cho Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 2664-KL/TU, ngày 23/2/2024 “về tăng cường công tác giáo dục liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Hiện Ban đang tích cực xây dựng Đề án “Xây dựng và phát huy văn hóa, sức mạnh con người Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững”; đánh giá, tổng kết thực tiễn việc xây dựng Trung tâm chính trị chuẩn của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời, nghiên cứu, xây dựng, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về xây dựng Trung tâm chính trị huyện, thị, thành phố chuẩn, giai đoạn 2025 - 2030,...

Công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh được thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, góp phần phục vụ tốt công tác định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội trên địa bàn. Ngành Tuyên giáo đã tham mưu, chủ trì, phối hợp triển khai tuyên truyền việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tình hình phát triển kinh tế - xã hội và các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh...

Ban Chỉ đạo 35 các cấp đã kịp thời tham mưu giải pháp chỉ đạo, hướng dẫn phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cơ hội chính trị; tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo 35 các cấp,...

Công tác tuyên truyền miệng và nắm bắt dư luận xã hội được duy trì, thực hiện tốt; đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn; công tác điều tra dư luận xã hội được quan tâm, thực hiện theo kế hoạch.

Công tác biên tập, phát hành thông báo nội bộ, tài liệu tham khảo đặc biệt định kỳ hằng tháng đảm bảo chất lượng, đúng định hướng và yêu cầu. Công tác thông tin đối ngoại có nhiều đổi mới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các sự kiện trọng đại và các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước trên địa bàn tỉnh đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân.

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trung tâm chính trị cấp huyện trên địa bàn tỉnh, ngành Tuyên giáo đã tổ chức thao giảng giảng viên lý luận chính trị năm 2024 tại 5 cụm (Thạch Thành, Cẩm Thủy, Như Xuân, Yên Định, Hậu Lộc). Trung tâm chính trị trên địa bàn tỉnh được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; đội ngũ giảng viên được bố trí đủ về số lượng, chất lượng; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng được nâng cao. Trong 6 tháng đầu năm 2024, các trung tâm chính trị cấp huyện đã mở 508 lớp với 54.545 học viên.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc, ngành Tuyên giáo đã và đang tích cực chuẩn bị để tổ chức Hội thảo Khoa học “Thanh Hóa với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc - 70 năm sâu nặng nghĩa tình”; phối hợp, chỉ đạo cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác sưu tầm, vận động hiến tặng các hiện vật, kỷ vật của cán bộ, chiến sĩ, đồng bào và học sinh miền Nam trong thời gian sinh sống, học tập và làm việc tại Thanh Hóa.

Có thể khẳng định trong 6 tháng đầu năm 2024, ngành Tuyên giáo tỉnh Thanh Hóa đã chủ động, sáng tạo, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiều nhiệm vụ của tỉnh.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác tuyên giáo

Phát huy kết quả đạt được, công tác tuyên giáo của tỉnh Thanh Hóa trong 6 tháng cuối năm sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa kiểm tra, làm việc tại Huyện ủy Mường Lát về kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2024.

Thứ nhất, tham mưu tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn; xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của Tỉnh uỷ; tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và các lĩnh vực công tác tuyên giáo. 

Tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu. Tham mưu ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng và phát huy văn hóa, sức mạnh con người Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững”. Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, đối thoại với đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh sinh hoạt chính trị, tuyên truyền, triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh chuyên đề học tập và làm theo lời Bác năm 2024 "về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thứ ba, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng các hoạt động báo chí, xuất bản, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, xuất bản trong thông tin tích cực, truyền thông chính sách, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình phối hợp với HĐND, UBND và các sở, ngành liên quan theoQuyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

Phối hợp với các ngành, đơn vị trong khối khoa giáo đẩy mạnh hướng dẫn, tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh trên lĩnh vực khoa giáo. Tiếp tục triển khai, thực hiện Kết luận số 82-KL/TU, ngày 30/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 - 2025. Nâng cao chất lượng định hướng giá trị nhân văn, thẩm mỹ trong sáng tác, quảng bá và hoạt động văn hóa, văn nghệ; khắc phục những biểu hiện phi văn hóa trong tổ chức các lễ hội, hoạt động biểu diễn, quảng bá văn hóa, nghệ thuật. 

Đổi mới nội dung, phương pháp, tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống. Nghiên cứu, dự báo, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội; kịp thời tham mưu cho cấp uỷ chỉ đạo, xử lý, định hướng tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, đồng thuận xã hội trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tùng Anh 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa