Thái Bình: Triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo quý II/2023

Trong quý II/2023, ngành tuyên giáo tỉnh Thái Bình sẽ tăng cường nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là trước các sự kiện kỷ niệm lớn, các nhiệm vụ chính trị quan trọng, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, tạo sự đồng thuận xã hội, không để xảy ra “điểm nóng” ở cơ sở.

Sáng 13/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2023.

Quang cảnh Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, quý I/2023, ngành tuyên giáo tỉnh Thái Bình đã tích cực, chủ động tham mưu cấp ủy các cấp tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; tổ chức quán triệt, học tập Chuyên đề năm 2023 trong toàn Đảng bộ, bảo đảm kịp thời, chất lượng.

Công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ, lịch sử Đảng, giáo dục lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận tiếp tục được chú trọng đổi mới. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 các cấp, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Thái Bình từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023, đồng chí Phạm Đồng Thụy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình đề nghị ngành tuyên giáo toàn tỉnh tập trung chỉ đạo, định hướng và tổ chức các hoạt động tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh; các sự kiện chính trị, kỷ niệm quan trọng của đất nước, của tỉnh.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo các cấp tăng cường nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là trước các sự kiện kỷ niệm lớn, các nhiệm vụ chính trị quan trọng, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, tạo sự đồng thuận xã hội, không để xảy ra “điểm nóng” ở cơ sở. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai hưởng ứng tích cực đợt II Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam” trong toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình cũng lưu ý cần tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên internet, mạng xã hội./.