Thái Bình: Nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết

Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình đề nghị ngành Tuyên giáo toàn tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh, từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động trong tổ chức triển khai thực hiện.

Ngày 05/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. 

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Thái Bình luôn bám sát chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, cấp uỷ và nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện trên lĩnh vực xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo. 

Việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, cấp uỷ các cấp bảo đảm kịp thời, có nhiều đổi mới. Công tác sơ kết, tổng kết nghị quyết, tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục được quan tâm, triển khai hiệu quả. 

Toàn ngành chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; tăng cường nắm, dự báo tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tham mưu cấp ủy những giải pháp chỉ đạo kịp thời, phù hợp với thực tiễn của địa phương; chỉ đạo, định hướng các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng của đất nước, của tỉnh...

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình đề nghị ngành Tuyên giáo toàn tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh, từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động trong tổ chức triển khai thực hiện. 

Các đại biểu dự Hội nghị.

Đồng thời, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền bảo đảm thiết thực, hiệu quả và đi vào cuộc sống; trong đó cần chú trọng tuyên truyền nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Tăng cường nắm, dự báo tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, kịp thời định hướng dư luận bảo đảm sự thống nhất, đồng thuận cao trong xã hội. Chủ động, kịp thời đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Thái Bình cũng chỉ đạo, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thái Bình tiếp tục tham mưu triển khai toàn diện, có hiệu quả các lĩnh vực công tác khoa giáo gắn với thực tiễn và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, ô nhiễm môi trường, chăm sóc sức khỏe, chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, các hoạt động an sinh và phúc lợi xã hội… Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo cần bám sát cơ sở; không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới./.