Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, các cấp ủy đảng cần phải tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải thiết thực, hiệu quả nhằm xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị; thực hiện các chuẩn mực văn hoá trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành…

Ngày 17/3, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội thảo “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”.

Các đồng chí: Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Lam, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo Hội thảo. Cùng dự có đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, đại diện các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối...

Quang cảnh Hội thảo.

Cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp và văn hóa công sở, cùng các quy định, hướng dẫn là căn cứ để các đảng ủy trực thuộc rà soát bổ sung quy chế, quy định về các hành vi văn hóa trong ứng xử, giao tiếp nơi công sở; quy tắc đạo đức nghề nghiệp, gắn với xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ,...

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số cấp ủy chưa kịp thời cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng; công tác phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tha hóa quyền lực đối với cán bộ, đảng viên chưa thật sự hiệu quả; vẫn còn trường hợp có sai phạm nhưng chưa hoặc chậm được phát hiện...

Tại Hội thảo, các ý kiến đã tập trung trao đổi, đánh giá thực trạng, kết quả việc tổ chức, triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp. Qua đó góp phần làm sáng rõ thêm những giá trị khoa học-thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về văn hóa doanh nghiệp, văn hóa trong kinh doanh; tiếp tục cụ thể hóa văn kiện Đại hội XIII của Đảng và triển khai hiệu quả Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc.

Các ý kiến sẽ được tổng hợp hoàn thiện dự thảo Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”, để thống nhất ban hành trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và đánh giá việc xây dựng Nghị quyết chuyên đề về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương ” là thực sự cấp thiết, có lý luận và thực tiễn.

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội thảo.

Đồng chí Trần Thanh Lâm cũng lưu ý, trong hệ thống các giải pháp về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, cần đặc biệt coi trong đạo đức kinh doanh gắn với kỷ luật, kỷ cương trong từng doanh nghiệp; chú trọng công tác xây dựng đảng về đạo đức; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong xây dựng và tổ chức thực hiện văn hóa doanh nghiệp. Các cấp ủy đảng cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các giải phsáp  thiết thực, hiệu quả nhằm xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị; thực hiện các chuẩn mực văn hoá trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành…

Đồng chí Trần Thanh Lâm nhấn mạnh: Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, vai trò của văn hóa doanh nghiệp ngày càng quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp muốn tìm vị thế trong thương trường và niềm tin yêu, sự mến phục trong lòng khách hàng, cũng như đội ngũ cán bộ, nhân viên thì việc xây dựng, duy trì và phát triển nền văn hóa doanh nghiệp vững mạnh là một yếu tố cốt lõi dẫn đến thành công của doanh nghiệp./.