Sơn La: Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội

Phát huy vai trò nòng cốt của Ban Tuyên giáo các cấp trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt, phân tích, dự báo, định hướng dư luận xã hội, nhằm cung cấp những thông tin có độ chính xác, tin cậy cao...

Đây là yêu cầu được Thường trực Tỉnh uỷ Sơn La nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư khóa XI “Về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội” do Tỉnh uỷ Sơn La tổ chức ngày 10/11.

Quang cảnh Hội nghị.

Sau 10 năm thực hiện Kết luận 100-KL/TW, công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Các huyện, thành phố đã thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện, bình quân gần 20 cộng tác viên/huyện.

Các cộng tác viên dư luận xã hội đã tích cực nắm bắt, tổng hợp, phản ánh với cấp có thẩm quyền nhiều vấn đề được dư luận quan tâm, như: giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trọng điểm; ô nhiễm môi trường; một số vấn đề liên quan đến việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xử lý điểm nóng, các tin đồn thất thiệt gây dư luận xấu, tác động đến tư tưởng của nhân dân...

Việc theo dõi, nắm bắt, phản ánh và định hướng dư luận xã hội từng bước đi vào nền nếp, đã trở thành một trong những kênh thông tin quan trọng, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, góp phần tích cực tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện công tác dư luận xã hội. Phát huy vai trò nòng cốt của Ban Tuyên giáo các cấp trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt, phân tích, dự báo, định hướng dư luận xã hội, nhằm cung cấp những thông tin có độ chính xác, tin cậy cao.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên tăng cường phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin và dự báo, định hướng dư luận xã hội; đưa công tác dư luận xã hội trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, gắn với việc xếp loại, đánh giá kết quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền hằng năm; đồng thời, đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội không để các vấn đề bức xúc kéo dài dẫn đến trở thành “điểm nóng” khó giải quyết./.