Sóc Trăng: Trên 10.000 cán bộ, đảng viên tham gia quán triệt các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác xây dựng Đảng

Ngày 22/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm quán triệt, triển khai, thực hiện các văn bản mới của Trung ương và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng triển khai các chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Các đại biểu cũng được quán triệt Quy định số 116-QĐ/TW, ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Nghị định số 73/2023/NĐ-CP, ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng về việc chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghị định của Chính phủ; các chương trình của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII và các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên trong việc chấp hành chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh./.