Sóc Trăng: Tiếp tục nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, tầm quan trọng của việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 18/3, Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, tuyên truyền Cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và giới thiệu nội dung cuốn sách.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Báo cáo viên tại Hội nghị.

Cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm bài Tổng quan và 75 bài nói, bài viết, bài phát biểu tiêu biểu, bài trả lời phỏng vấn, thư, lời kêu gọi cùng với 142 bức ảnh phản ánh sinh động các chuyến thăm và làm việc ở địa phương, cơ sở của 63 tỉnh, thành phố của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách thể hiện tư duy nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, được minh chứng qua việc thực hiện phong phú, với sự chỉ đạo rất sâu sát, cụ thể của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với từng giai cấp, tầng lớp, với các tổ chức, với nhân dân Việt Nam trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài.

Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo. Việc quán triệt quan điểm của Đảng “Đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu, là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc". Các cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân.

Quang cảnh Hội nghị.

Cuốn sách của Tổng Bí thư đã cung cấp thêm thông tin, khắc sâu hơn ý nghĩa của đại đoàn kết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh, gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, tầm quan trọng của việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; trong đó, phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc các cấp là nòng cốt chính trị, hạt nhân đoàn kết, cùng các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức vận động, tập hợp, quy tụ đông đảo các tầng lớp nhân dân chung tay thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025./.