Quảng Trị: Tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo tinh thần Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Ngày 01/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Trong quá trình thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị cũng đã liên hệ tình hình thực tiễn, gắn các nội dung của Hội nghị với tình hình cụ thể của tỉnh Quảng Trị, nhất là tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách, các công trình, dự án động lực, dự án điện gió trên địa bàn tỉnh…, đồng chí yêu cầu một số sở, ngành tập trung nghiên cứu, xây dựng một số sản phẩm mang tính thương hiệu của tỉnh Quảng Trị.

Nhấn mạnh, kết quả của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII có ý nghĩa quan trọng, làm cơ sở chính trị để các cấp, các ngành tập trung quán triệt tổ chức thực hiện, đồng chí Nguyễn Đăng Quang lưu ý, sau Hội nghị, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần tiếp tục nghiên cứu các nội dung được quán triệt tại hội nghị; trên cơ sở đó tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả trong mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương…

Hội nghị đã giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh nắm vững những nội dung cốt lõi của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong tỉnh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo tinh thần Hội nghị./.