Quảng Trị: Nghiên cứu, quán triệt tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giúp mỗi cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn xuyên suốt quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, từ đó tự soi, tự sửa, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống...

Ngày 06/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai một số nghị quyết của Bộ Chính trị, quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và nghiên cứu, học tập tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh uỷ Quảng Trị.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối 93 điểm cầu cấp huyện và cấp xã trong toàn tỉnh với gần 6.400 cán bộ, đảng viên tham dự.

Tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương đã giới thiệu, quán triệt nội dung, giá trị tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách gồm có 3 phần chính: “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. Đây được xem là cẩm nang về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời cung cấp hệ thống cơ sở lý luận - thực tiễn quan trọng phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ giúp cho cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn xuyên suốt quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, từ đó tự soi, tự sửa, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống của chính bản thân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tham dự Hội nghị.

Sau phần nghiên cứu, học tập tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đại biểu đã nghe đồng chí Hồ Đại Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị quán triệt, triển khai Nghị quyết 34-NQ/TW, ngày 09/01/2023 của Bộ Chính trị về “Một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng”; Nghị quyết 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị “Về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới”; Quy định 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “Cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet và mạng xã hội”; Quy định 99-QĐ/TW, ngày 27/02/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng”./.