Quảng Ninh: Tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo năm 2023

Trong năm qua, hệ thống tuyên giáo tỉnh Quảng Ninh đã làm tốt công tác tuyên truyền, báo chí, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội…

Ngày 15/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo năm 2023. 

Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2023, công tác tuyên giáo toàn tỉnh đã bám sát các chỉ đạo và văn bản hướng dẫn của Trung ương; các nhiệm vụ trọng tâm và tình hình thực tiễn của tỉnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chủ động tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tham mưu triển khai có hiệu quả chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh. Hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đạt nhiều kết quả. Hoạt động tuyên truyền, báo chí, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội có sự chủ động, kịp thời thông tin các chủ trương, định hướng chỉ đạo của tỉnh, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội.

Đối với nhiệm vụ trong năm 2024, ngành tuyên giáo tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục tham mưu chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; các nghị quyết của cấp ủy các cấp.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận lĩnh vực công tác tuyên giáo trong năm 2024; tham mưu triển khai hiệu quả việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với triển khai có hiệu quả Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII, XIII); các quy định về nêu gương. Nâng cao chất lượng đào tạo, giáo dục lý luận chính trị, công tác tham mưu chỉ đạo, định hướng, xử lý thông tin báo chí…