Quảng Ninh quán triệt, triển khai các quy định mới của Trung ương

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ và Quy định số 117-QĐ/TW ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức Đảng, đảng viên bị kỷ luật oan.

Quang cảnh Hội nghị.

Quy định 117-QĐ/TW ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan gồm 4 chương và 15 điều, quy định về: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; nguyên tắc; căn cứ để xin lỗi và phục hồi quyền lợi; trường hợp không thực hiện xin lỗi và phục hồi quyền lợi; trách nhiệm của tổ chức đảng đã quyết định kỷ luật oan; trách nhiệm của tổ chức đảng giải quyết, xác định kỷ luật oan; quyền và trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan; tổ chức xin lỗi và phục hồi quyền lợi đối với tổ chức Đảng, đảng viên bị kỷ luật oan...

Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ thay thế Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Quy định số 114-QĐ/TW gồm 5 chương, 16 điều quy định về hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; trách nhiệm kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ và xử lý vi phạm.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Để thực hiện có kết quả các Quy định mới của Trung ương, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo của địa phương, cơ quan, đơn vị, trực tiếp là người đứng đầu tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt triển khai đầy đủ, nghiêm túc Quy định số 114-QĐ/TW và Quy định số 117-QĐ/TW đến các chi bộ trực thuộc; cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo sự thống nhất trong nhận thức và tư tưởng chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Các cơ quan đảng tỉnh Quảng Ninh tích cực theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định mới của Trung ương, đảm bảo các quy định phát huy hiệu quả trong thực tiễn./.