Quảng Ninh: Đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Các cơ quan báo chí cần tích cực thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 gắn với việc quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 116-QĐ/TW ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Đây là yêu cầu được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 9/2023 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức ngày 12/9.

Quang cảnh Hội nghị.

Trong tháng 8, các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã thông tin, phản ánh kịp thời các sự kiện, hoạt động chính trị quan trọng, nổi bật của tỉnh, như: kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông; tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em; tuyên truyền về phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trong thanh, thiếu niên năm 2023...

Các cơ quan báo chí cũng thông tin kịp thời, khách quan về những vấn đề dư luận, nhân dân quan tâm; được các ngành, địa phương cung cấp tại các hội nghị thông tin báo chí thường kỳ.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục thông tin, tuyên truyền về kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ; tích cực thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 gắn với việc quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 116-QĐ/TW ngày 28/7/2023 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, tiếp tục thông tin, tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc thực hiện chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; tuyên truyền các hoạt động, phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963-2023)…