Quảng bá, lan tỏa giá trị văn hóa, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế

Ngày 17/5, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn, đến kiểm tra, khảo sát việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ tại Bộ Ngoại giao.

Đồng chí Hà Kim Ngọc, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì tiếp và làm việc với Đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ 5 vấn đề chính: (i) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW và các văn bản chỉ đạo của Đảng về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; (ii) Công tác xây dựng phát triển ngành Ngoại giao, đặc biệt là đào tạo đội ngũ cán bộ ngoại giao với phẩm chất “trung thành, đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ” và xây dựng hệ giá trị, bản sắc ngoại giao cây tre Việt Nam; (iii) Triển khai Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2030, trong đó chú trọng phương châm lấy “địa phương, người dân, doanh nghiệp” làm trung tâm; đổi mới các chương trình Tuần/Ngày Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường vai trò, vị thế của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế về văn hóa, nhất là tại tổ chức UNESCO; hỗ trợ địa phương trong bảo tồn và phát huy giá trị các di sản được UNESCO vinh danh; quảng bá, lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phẩm chất cao đẹp của người Việt Nam; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; (iv) Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó chú trọng giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, hội nhập với sở tại và khơi dậy tinh thần đoàn kết, hướng về quê hương, đất nước; (v) Công tác thông tin đối ngoại, chuyển đổi số, gắn kết văn hóa với chính trị, kinh tế trong tình hình mới.

Đồng chí Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao  khẳng định, Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao luôn xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là nội dung quan trọng trong các Đề án, Chiến lược công tác của Bộ, nhằm góp phần triển khai thắng lợi các nhiệm vụ đối ngoại và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ ngoại giao vừa hồng vừa chuyên thời gian qua.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và chúc mừng những kết quả, nỗ lực của Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực chất, hiệu quả, bài bản Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Qua đó góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, hội nhập văn hóa, quảng bá, lan tỏa giá trị văn hóa, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế, khơi dậy niềm tự hào của người Việt Nam ở nước ngoài, nâng cao sức mạnh mềm, vị thế quốc gia.

Đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương cũng tiếp thu những kiến nghị, đề xuất thiết thực tại buổi làm việc để tổng hợp, kiến nghị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước có những chỉ đạo phù hợp sau 10 năm triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương./.