Quán triệt nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến cán bộ chủ chốt tại Bến Tre

Qua Hội nghị giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm, nhất là những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác này trong giai đoạn hiện nay...

Ngày 5/5, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, Báo cáo viên tại Hội nghị nêu rõ, cuốn sách là cẩm nang về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay. Nội dung cuốn sách là sự tổng kết thực tiễn phong phú, thể hiện quá trình lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, cụ thể, đầy sức thuyết phục của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cuốn sách cũng thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác này...

Đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đề nghị từng đồng chí cán bộ, đảng viên nghiêm túc nghiên cứu, học tập, quán triệt, nắm vững mục đích, yêu cầu; nhận thức sâu sắc về quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; mục tiêu phương châm, quan điểm chỉ đạo; những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm và các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cuốn sách. Từ đó, vận dụng đúng đắn, phù hợp, hiệu quả trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới./.