Ninh Thuận: Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và Tỉnh ủy

Ngày 16/01, Tỉnh ủy Ninh Thuận tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 73 điểm cầu các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và mở rộng đến cấp cơ sở với 2.194 cán bộ, đảng viên tham gia.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu chính.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Quy định số 137-QĐ/TW ngày 01/12/ 2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; Quy định số 138-QĐ/TW ngày 01/12/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan cùng một số văn bản khác của tỉnh Ninh Thuận.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu chính.

Qua Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của các chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tỉnh ủy Ninh Thuận yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy một cách cụ thể, thiết thực và hiệu quả gắn với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao./.