Ninh Bình: Nâng cao hiệu quả thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong hai ngày 23 và 24/5, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, học tập các chuyên đề nhằm bổ sung kiến thức nhận biết về những âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; cách thức xử lý khủng hoảng truyền thông; kỹ năng viết tin, bài và cách tổ chức, phối hợp lực lượng đấu tranh trên không gian mạng. Các đại biểu cũng được chia sẻ nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Trên cơ sở những kiến thức tại Hội nghị, đồng chí Bùi Mai Hoa, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo 35 tỉnh Ninh Bình đề nghị, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 35 tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo Ban chỉ đạo 35 các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm và sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35- NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII, “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Đồng chí Bùi Mai Hoa, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình phát biểu bế mạc Hội nghị.

Các sở, ban, ngành có liên quan tăng cường quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, thông tin, truyền thông, việc ứng xử, hành vi văn hóa trên môi trường mạng xã hội; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên không gian mạng theo đúng quy trình, quy định.

Các cơ quan báo chí của tỉnh quan tâm thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên; chủ động tuyên truyền các thông tin tích cực, chính thống, nhất là các hoạt động, sự kiện nổi bật của tỉnh trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng; các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực; kịp thời có tin, bài đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc...