Những vấn đề đặt ra với công tác tư tưởng trong thời kỳ mới

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách “Công tác tư tưởng và những vấn đề đặt ra với công tác tư tưởng trong thời kỳ phát triển mới của đất nước” do PGS.TS. Đào Duy Quát, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) biên soạn.

Tác giả Đào Duy Quát và ấn phẩm mới xuất bản.

Trong bối cảnh sự phát triển vô cùng mạnh mẽ, nhanh chóng của khoa học công nghệ cũng như xu thế toàn cầu hóa đang tác động sâu sắc đến tất cả các quốc gia - dân tộc trên thế giới trên mọi lĩnh vực thì các vấn đề như bản sắc văn hóa, nền tảng tư tưởng trở thành vấn đề lớn của mọi quốc gia. Để bảo đảm xã hội phát triển theo đúng định hướng, mục tiêu đã đề ra phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó công tác tư tưởng đóng vai trò hết sức quan trọng.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tư tưởng, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn coi công tác này là lĩnh vực trọng yếu cần phải thường xuyên xây dựng, bồi đắp để củng cố nền tảng chính trị của Đảng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong Đảng, phát huy sức mạnh dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời giáo dục, tuyên truyền, vận động, tổ chức nhân dân thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật Nhà nước trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Để góp phần giúp bạn đọc nói chung, đội ngũ cán bộ đang làm công tác tuyên giáo nói riêng, có thêm tài liệu tham khảo, nghiên cứu về công tác tư tưởng ở nước ta thời gian qua và những vấn đề đang đặt ra, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Công tác tư tưởng và những vấn đề đặt ra với công tác tư tưởng trong thời kỳ phát triển mới của đất nước” do PGS.TS. Đào Duy Quát, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) biên soạn.

Cuốn sách gồm 2 phần: Phần I: Những vấn đề chung về công tác tư tưởng. Phần II: Một số vấn đề đặt ra với công tác tư tưởng trong thời kỳ phát triển mới của đất nước.

Trong phần I, tác giả bàn về quan niệm về công tác tư tưởng; các hình thái của công tác tư tưởng; những nguyên tắc cơ bản của công tác tư tưởng; những phương tiện, công cụ chủ yếu của công tác tư tưởng; hiệu quả công tác tư tưởng; cơ quan tham mưu về công tác tư tưởng của Đảng.

Phần II, tác giả khái quát về công tác tư tưởng những năm trước đổi mới; nêu một số định hướng nhằm đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác tư tưởng; tình hình tư tưởng trong Đảng và trong xã hội - Những vấn đề đặt ra và những việc cần làm ngay.

Cùng với đó, tác giả cũng đề cập đến vấn đề kiên định trong cuộc đấu tranh tư tưởng lý luận hiện nay. Đồng thời gợi mở một số vấn đề nhằm nâng cao vai trò của công tác tư tưởng trong sự nghiệp chấn hưng văn hóa, phát triển mạnh mẽ sức mạnh nội sinh của dân tộc trong thời kỳ mới...

Cuốn sách cũng phân tích sâu sắc và đề xuất giải pháp nhằm giải quyết một số vấn đề đang đặt ra với công tác tư tưởng trong việc đổi mới tư duy, phương thức công tác tư tưởng; tình hình tư tưởng trong Đảng và trong xã hội; cuộc đấu tranh tư tưởng lý luận; vai trò của công tác tư tưởng với sự nghiệp quốc phòng, an ninh, đối ngoại nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ phát triển mới của đất nước./.