Những nội dung cơ bản và mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XIII)
Nhằm giúp người dân dễ dàng hiểu và nắm được tinh thần nghị quyết và triển khai thực hiện một cách hiệu quả, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa cho ra mắt cuốn sách “Những nội dung cơ bản và mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”.
Cuốn sách “Những nội dung cơ bản và mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”.

Cuốn sách do PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương biên soạn. Toàn bộ những nội dung cơ bản cùng những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XIII) đã được PGS.TS. Nguyễn Viết Thông chắt lọc ra những nội dung cốt lỗi nhất, cơ bản nhất và trình bày ngắn gọn, cô đọng trong 80 trang sách, giúp bạn đọc dễ dàng nắm bắt nội dung, tinh thần của các nghị quyết, từ đó vận dụng đúng, đủ và chính xác nội dung các nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống và công việc.

Trước đó, ngày 16/6 vừa qua, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành 4 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII gồm có: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW về “tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Hội nghị Trung ương 5 (khoá XIII) khai mạc ngày 4/5 và bế mạc ngày 10/5/2022 tại Hà Nội.

Đây là những nghị quyết thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo các tầng lớp nhân dân, bởi đó là những nội dung rất cơ bản, hệ trọng, có nhiều điểm mới liên quan mật thiết, trực tiếp và tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, đời sống của nhân dân, liên quan đến việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh./.