Những kết quả nổi bật trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2023

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thường trực cấp ủy các cấp; căn cứ Hướng dẫn công tác tuyên truyền miệng và phương hướng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo các cấp, ngành Tuyên giáo nói chung và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã có nhiều cố gắng, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2023.

Các nhiệm vụ quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2023 đã được Ban Tuyên giáo, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả.

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Xác định công tác tuyên truyền miệng là nhiệm vụ của toàn Đảng, trước hết là các cấp ủy và nhất là người đứng đầu, trong đó lực lượng nòng cốt là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các cấp ủy, người đứng đầu địa phương, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng, quan tâm xây dựng, kiện toàn đội ngũ, chế độ, chính sách đối với những người làm công tác tuyên truyền miệng.

Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng trực tiếp thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 (Hội nghị giữa nhiệm kỳ), Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho ngành, địa phương mình.

2. Việc cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng được chú trọng, tăng cường

Để đảm bảo tính chỉ đạo, định hướng thông tin, Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu lãnh đạo Ban mời báo cáo viên là các đồng chí lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, chuyên gia đầu ngành trong nhiều lĩnh vực; xây dựng các nội dung thông tin chuyên đề và hình thức tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương phù hợp, chất lượng.

Qua khảo sát thực tế và báo cáo đánh giá của các ngành, địa phương, lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên các cấp, Ban Tuyên giáo Trung ương đã có nhiều đổi mới trong việc tổ chức Hội nghị Báo cáo viên; chất lượng nội dung các chuyên đề cơ bản đáp ứng nhu cầu thông tin của đội ngũ và đảm bảo tính tư tưởng, tính định hướng rõ nét. Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với một số địa phương, đơn vị tổ chức Hội nghị Báo cáo viên được đại biểu đánh giá cao về công tác tổ chức, nội dung, tính hiệu quả và ý nghĩa thực tiễn. Nhiều Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cũng đã phối hợp với các ban, sở, ngành, địa phương, đơn vị tổ chức hội nghị báo cáo viên luân phiên, tạo điều kiện để đội ngũ báo cáo viên có điều kiện nghiên cứu, tham quan, tìm hiểu thực tế.

Về cơ bản, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy đã tổ chức điểm cầu cấp tỉnh khi Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên bằng hình thức trực tuyến. Nhiều tỉnh ủy, thành ủy thường xuyên mở điểm cầu đến cấp huyện, cấp xã với số lượng điểm cầu lớn, số đại biểu tham dự đông.

Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương không ngừng nghiên cứu, đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng nội dung các bản tin: Thông tin Báo cáo viên, Thông tin Công tác tuyên giáo và Thông tin Sinh hoạt chi bộ. Qua khảo sát thực tế tại các các tỉnh: Bắc Giang, Cao Bằng, Quảng Bình, Phú Yên, Bình Định, Lâm Đồng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang và báo cáo của các địa phương, đơn vị, các bản tin nói trên đã ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở.

Ứng dụng “Thông tin tuyên giáo” trên điện thoại di động, với số lượng hơn 4.000 tài khoản được cấp quyền khai thác tài liệu thông tin nội bộ đã phát huy hiệu quả rõ rệt; được đội ngũ báo cáo viên đánh giá là kênh cung cấp thông tin quan trọng phục vụ công tác tuyên truyền miệng ở các cấp, các ngành.

Sau hơn một năm được đưa vào sử dụng, Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn) đã phát huy hiệu quả cao, giúp bạn đọc sử dụng thuận tiện, nhanh chóng, nhất là trong việc khai thác, lưu trữ tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền miệng. Trang Thông tin đã cập nhật, phản ánh kịp thời công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên nổi bật ở các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Chuyên mục “Thông tin chuyên đề” được đội ngũ báo cáo viên các cấp truy cập thường xuyên để khai thác tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền miệng.

Thực hiện Kế hoạch số 318-KH/BTGTW, ngày 07/7/2023 và Kế hoạch số 377-KH/BTGTW, ngày 01/11/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” và “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”, Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo đã phối hợp Trung tâm Kỹ thuật thông tấn (Thông tấn xã Việt Nam), Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tư pháp) và các đơn vị liên quan tổ chức thành công 02 cuộc thi. Đây là những hoạt động nổi bật và có ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng; Ngày Pháp luật Việt Nam. Ban Tuyên giáo các cấp đã tích cực triển khai 02 cuộc thi ở ngành, địa phương, góp phần lan tỏa các giá trị, ý nghĩa tốt đẹp, thực hiện đúng theo kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Bên cạnh đó, nhiều Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã chú trọng đổi mới phương thức, chủ động biên soạn, biên tập, cung cấp thông tin nguồn, thông tin định hướng, tài liệu chính thống, tài liệu bằng tiếng đồng bào dân tộc thiểu số để đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở triển khai nhiệm vụ tuyên truyền miệng.

3. Ban hành Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17 - CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”

Việc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW được tiến hành nghiêm túc từ cấp cơ sở, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương. Nhiều Ban Tuyên giáo tổ chức hội nghị tổng kết với sự tham dự, chỉ đạo của Thường trực cấp ủy. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW được các địa phương, đơn vị thực hiện thường xuyên thông qua nhiều hình thức như: Kết hợp với các cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của cấp ủy và kiểm tra việc thực hiện công tác tuyên giáo nói chung, công tác tuyên truyền miệng nói riêng hàng năm.

Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết thường xuyên là dịp để các địa phương, đơn vị đánh giá được những ưu điểm, hạn chế và rút ra được những bài học kinh nghiệm trong công tác triển khai, thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW; kịp thời phát hiện, nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phù hợp cho giai đoạn tiếp theo.

Ngày 19/10/2023, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương ký ban hành Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW. Báo cáo đã đánh giá đầy đủ các kết quả nổi bật cũng như hạn chế, yếu kém sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW; đồng thời đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cơ bản nhằm triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong thời gian tới.

Trên cơ sở Tờ trình của Ban Tuyên giáo Trung ương, cuối tháng 11/2023, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII đã thông qua chủ trương ban hành Chỉ thị về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

4. Kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở

Nhìn chung, toàn ngành Tuyên giáo đã chủ động tham mưu cho cấp ủy kiện toàn kịp thời đội ngũ báo cáo viên các cấp, đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo quy định. Đối với cấp Trung ương, Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo tham mưu lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành 03 quyết định thay thế, bổ sung báo cáo viên Trung ương.

Ban Tuyên giáo các cấp thực hiện việc chi trả phụ cấp báo cáo viên theo đúng quy định. Một số Ban Tuyên giáo cấp tỉnh linh hoạt vận dụng nguồn kinh phí để chi trả thù lao báo cáo viên; trang bị phương tiện phục vụ công tác tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Ban Tuyên giáo một số tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết về việc chi trả thù lao cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở khi thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền miệng.

Đối với hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng và cập nhật kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, nhiều Ban Tuyên giáo các cấp đã căn cứ nhu cầu của đội ngũ, chủ động phối hợp với Trường chính trị tỉnh, Trung tâm chính trị cấp huyện tổ chức các hội nghị nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, trình độ chuyên môn của những người làm công tác tuyên truyền miệng.

Như vậy, có thể khẳng định, 4 nhiệm vụ quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2023 được nêu trong Báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 đã được Ban Tuyên giáo, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả, góp phần quan trọng vào thành tích chung của ngành Tuyên giáo cả nước./.